آشنايي به عمليات مميزي مراتع و قوانين مربوطه
کمينه  
 |  ورود
سه شنبه 29 خرداد 1397
En
.................................کاربران آنلاین
   
عضويت:
آخرين ها:fakhrgholami
امروز جديد:0
ديروز جديد:0
سرتاسر:472

كاربران فعال:
بازدیدکنندگان :35
اعضا:0
مجموع:35

در حال حاضر فعال:
بازدید دیروز: 107
بازدید امروز: 18
بازدید این ماه: 1795
بازدید کل: 314044
 
     
قرق مرتع
   
قرق و حفاظت مراتع
قرق عبارت است از جلوگيري از ورود دام به مرتع با اهداف مشخص براي مدت معين. قرق مراتع يكي از سهل ترين و موثرترين روشهاي احياء و اصلاح مراتع بخصوص در مراتع ييلاقي مي‌باشد كه ممكن است با هدف تقويت پوشش گياهي‏، توليد بذر، حفاظت خاك، حمايت و نگهداري از ديگر پروژه هاي احياء واصلاح مطالعه وبررسي پوشش گياهي و...بالاخره حفاظت از تاسيسات صورت گيرد كه در هر مورد عوامل دخيل در انتخاب محل قرق متفاوت خواهد بود. قرق با هدف افزايش پوشش گياهي و توليد علوفه در مراتعي انجام مي‌گيرد كه درصد قابل توجهي از گونه هاي خوشخورگ درتركيب گياهي منطقه وجود داشته باشد.
قرق مراتع پس از مطالعه و بررسيهاي لازم با اعلام آگهي با مشخص نمودن حدود و ثغور مرتع ومدت آن به اطلاع بهره برداران و دامداران همان مرتع و مراتع مجاور مي‌رسد و پس از پايان مدت قرق وحصول نتيجه با بررسي مجدد بهره برداري مرتع براي دامداران همان مرتع آزاد سازي مي‌گردد تا با رعايت اصول و ضوابط صحيص بهره برداي از آن استفاده نمايد. مراتعي كه داراي طرح مرتعداري مي‌باشد اجراي پروزه قرق طبق برنامه طرح بعهده مجري طرح مي‌باشد.
 
     
  
ممیزی مراتع
   
مميزي مراتع وصدور پروانه چرايدام
مميزي و تنسيق مراتع
تعيين دامدار ذيحق مراتع مساحت و ظرفيت مرتع، تاريخ ورود و خروج دام به مرتع و مدت چراي دام و محدوده سامان عرفي طبق قانون از وظايف اكيپ هاي مميزي مراتع مي‌باشد كه پس از انجام و طي مراحل آن به شرح ذيل پروانه چرا بنام بهره بردار ذيحق صادر مي‌گردد.

مراحل مميزي مراتع
بعد از اجراي مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مشخص شدن مالكيت دولت در عرصه به منظور استفاده بهينه ( بهره برداري صحيح ) و جلوگيري از تخريب مراتع و كنترل خروج و ورود دام به مراتع و ايجاد تعادل بين دام و ظرفيت مرتع پروژه مميزي مراتع به استفاده تبصره يك ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مرتع كشور به ترتيب مراحل زير كه نهايتا منجر به صدور پروانه چرا مي‌گردد انجام مي‌شود:
1-صدور آگهي مميزي مراتع در سامانهاي عرفي هر منطقه.
2- الصاق آگهي مميزي فوق, يكماه قبل از عزيمت اكيپ مميزي مراتع و اعلام تاريخ عزيمت اكيپ.
3- تعيين اعضاء اكيپ مميزي توسط مدير كل و صدور حكم.
4- حضور اكيپ مميزي در مرتع سامان عرفي در تاريخ قيد شده در آگهي.
5- تعيين نماينده دامداران حاضر در مرتع به منظور همكاري با اكيپ مميزي.
6- توزيع فرم شماره يك (فرم درخواست صدور پروانه مرتعداري (پروانه چراي دام ) بين دامداران حاضر در مرتع.
7- تعيين حدود عرفي مرتع با همكاري نماينده دامداران و سوابق موجود و دامداران همجوار و پياده نمودن محدود ه مرتع بر روي نقشه.
8- بررسي و تحقيقات به منظور تعيين صلاحيت و ذيحق بودن دامدار در مرتع (رسيدگي به فرمهاي درخواست پروانه).
9- تنظيم صورتجلسه نهايي مميزي به منظور ذيحق شناختن تعداد دامدارانيكه با توجه به سوابق و دستوالعمل مميزي مراتع مي‌توانند در مرتع مورد مميزي پروانه دريافت نمايند.
10- تنظيم شناسنامه مرتع بر اساس صورتجلسه نهايي كه در آن دامداران ذيحق حدود اربعه، مساحت و ظرفيت مرتع و دام مجاز هر يك از دامداران مشخص گرديده است.
11- تحويل پرونده تكميل شده توسط اكيپ مميزي به اداره كل. (اداره مرتع )
 
     
  
اشکالات در پروانه چرا
   
رسيدگي به شكايات و اعتراض متقاضيات صدور پروانه چرا
1-در صورتيكه بعد از تحويل پرونده به اداره كل اشخاص به نحوه اقدامات اكيپ مميزي تا يكسال از زمان مميزي اعتراض داشته باشند مي‌توانند اعتراض خود را به كميسيون بند 42 دستورالعمل مميزي مراتع مستقر در اداره كل با ارائه مدارك مثبته توسط متقاضي تحويل تا مورد رسيدگي قرار گيرد.
2- در صورت عدم وصول اعتراض پس از يكسال از اعلام گزارش اكيپ مميزي به اداره كل عملا اقدامات هيات مميزي تاييد شده محسوب و مرتع داراي پروانه مرتعداري(پروانه چرا)تلقي مي‌گردد.
3-در صورت وصول اعتراض پس از اين مرحله، هيات مندرج در بند 42 حق رسيدگي را نداشته و موضوع بايد در كميسيون بند 49 و دستورالعمل مميزي مراتع و مطرح اتخاذ تصميم گردد.
4- پس از صدور پروانه مرتعداري (پروانه چراي دام ) مرجع رسيدگي به اعتراضات، از اقدامات هياتهاي مميزي، كميسيون بند 49 كه مركب از نمايندگان دفتر فني مرتع، دفتر حقوقي و بازرسي سازمان جنگلها ومراتع و آبخيزداري نماينده اداره كل مي‌باشد مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. تصميم كميسيون فوق براي اداره كل قطعي و لازم الاجرا مي‌باشد.
5-در صورتيكه افراد به نظريه كميسيون بند 49اعتراض داشته باشند مي‌توانند از طريق ديوان عدالت اداري و موضوع اعتراض خود راپيگيري نمايند. اعتراض به نظريه كميسيون بند 49 مانع از اجراي آن نخواهد بود.
 
     
  
اطلاعات مفيد براي پروانه چراي مرتع
   

 

برخي اطلاعات مورد نياز دامداران متقاضي پروانه چرا
1- در صورت فوت دارنده پروانه مرتعداري (پروانه چراي دام ) تنها يكي از وراث قانوني مي‌تواند با كسب وكالت محضري يا مصالحه حقوقي با ساير وراث و يا همگي با تشكيل يك واحد حقوقي پروانه مرتعداري (پروانه چراي دام ) دريافت نمايند و در صورت اختلاف بين وراث، پروانه مرتعداري (پروانه چراي دام ) صادر نشده و پس از دو فصل بهره برداري در صورت عدم مصالحه، مراتع بلامعارض تشخيص داده شده و از طريق اداره كل در اختيار مرتعداران همان مرتع و يا همجوار همان منطقه قرار داده خواهد شد.
2- به صاحبان پروانه مرتعداري (پروانه چراي دام
) اجازه داده مي‌شود، تمامي‌اختيارات حاصل و ناشي از پروانه مرتعداري خود را پس از اخذ مجوز كتبي از اداره كل و بارضايت ساير بهره برداران مرتع مورد نظر در مراتع مشاعي به دامداران همان مرتع (در صورت عدم تمايل دامداران همان مرتع، مرتعداران همجوار اولويت دارند ) و در مراتع افرادي در اختيار دامداران همجوار قرار دهند.
3- در صورت موافقت مرتعدار صاحب پروانه مرتعداري (پروانه چراي دام ) در مراتع مفروض و يا كليه صاحبان پروانه مرتعداري (پروانه چراي دام ) در مراتع مشاعي، مي‌توانند تمامي‌اختيارات حاصل و ناشي از پروانه مرتعداري (پروانه چراي دام ) را پس از اخذ مجوز از اداره كل به يكي از فرزندان خود، افراد حقيقي و يا حقوقي واگذار نمايند.
4- در موارد ذيل پروانه هاي مرتعداري لغو و يا ابطال مي‌گردد.
الف - هر گونه جعل در پروانه هاي مرتعداري.
ب - بدون كسب مجوز كتبي از اداره كل، پروانه مرتعداري را به فرد ديگري اعم از حقيقي و يا حقوقي واگذار نمايد.
ج – در صورت تغيير محل تعليف دام بهره برداران ذيحق پروانه قبلي ابطال مي‌گردد.
د- در صورت انصراف از مرتعداري و اعلام كتبي آن به اداره كل.
ه – تبديل مراتع جهت مصارف غير از تعليف، بدون كسب مجوز.
ي – ترك مرتعداري بدون اعلام كتبي به ادارات كل منابع طبيعي به مدت سه سال.
ك – عدم رعايت مفاد مندرج در ظهر پروانه مرتعداري تخلف محسوب شده و پس از دوبار اخطار و ابلاغ رسمي‌به دامدار و براي سومين مرتبه، ابطال دائم پروانه مرتعداري.
م – انعقاد قرارداد اجراي طرحهاي مرتعداري كه در اينصورت كليه پروانه ها ي آن مرتع باطل شده و به جاي آن با بهره برداران قرارداد ( 30 ساله ) اجراي طرحهاي مرتعداري منعقد مي‌گردد.
طبق بند 5 ماده 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين موضوع ماده 47 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي مصوب 1380 مبلغ حق التعليف براي هر واحد دامي‌در سال يك هزارم ارزش متوسط يك واحد دامي‌مي‌باشد كه بهره برداران جهت تمديدپروانه بايستي پرداخت نمايند.
5- پروانه چرا به بهره برداراني تعلق مي‌گيرد كه تعداد دام مجاز آنها بيش از 50 واحد دامي‌مي‌باشد. بقيه بهره برداران در ليست شناسنامه مرتع مشخص خواهد شد.
6- بهره برداران داراي كمتر از 50 واحد دامي‌مجاز مي‌توانند به صورت مشترك با ساير بهره برداران پروانه چرا دريافت نمايند.
7- پروانه هاي چرا در مراتع حريم روستا بنام شوراي اسلامي‌و يا يك نفر معتمد و نماينده دامداران به صورت نمايندگي صادر خواهد شد.
8- كليه مراتعي كه قبل از سال 59 مميزي گرديده اند بايستي مميزي گردند و مميزيهاي 59 تا 69 در صورت نياز مي‌توان تجديد مميزي نمود.(اداره مراتع – دستورالعمل مميزي مرتع )
 
     
  
بیمه مراتع
   
بيمهمراتع
فعاليتهاي مرتعداري (منابع طبيعي ) و دامداري دائم با خطرات طبيعي مثل سرما، گرما، سيل، تگرگ، آتش سوزي و.... روبروست و وجه مشخصه اينگونه فعاليتها اتكاء زياد آن به طبيعت مي‌باشد. بطوريكه فعاليتهاي مرتعداري در يك جو بي ثبات ناشي از مواجهه با طيف وسيعي از خطرات قرار دارند و از آنجائيكه مرتعداران فاقد توان مالي كافي براي جبران خسارات طبيعي هستند يك ضايعه طبيعي نه تنها موجب از دست رفتن درآمد آنها از مرتع و جنگل و دام مي‌شود بلكه به قيمت از بين رفتن سرمايه گذاريهاي آنها نيز تمام مي‌شود.
لذا امتيازات بيمه مراتع مي‌تواند در موارد زير كارساز باشد:
1- در ايام و يا در سالهاي خشكسالي دولت از تصميمات روزمرگي نجات يافته و دامدار خسارت وارده را از بانك دريافت خواهد نمود.
 2- فرآيند بيمه كمك مي‌كند تا با ايجاد ثبات در درآمدها مرتعدار كمتر دچار تنش شده هم چنين با سرشكن كردن زيانهاي وارده در يك سطح وسيع از اندوخته هاي سالهاي خوب براي جبران خسارات اين سالها استفاده شود.
3- بيمه موقعيت اعتباري دامداران را دگرگون كرده و به مرتعدار كمك مي‌كند تا توانائي بازپرداخت پول خود را بدست آورد. اين امر موجب مي‌شود تا قدرت اعتباري تعاونيهاي مرتعداري نيز تقويت شود.
4- بيمه با تشيويق خودياري و كمك رساني جمعي به ترويج روحيه تعاوني كمك مي‌كند.
5- بار پرداخت هاي غير قابل پيش بيني و حجيم از دوش دولت برداشته مي‌شود.
مرتعدارانيكه در قابل طرحهاي مرتعداري مراتع به آنها واگذار گرديده مي‌توانند پس از تشكيل تعاوني مرتعداري با ارائه طرح به بانك عامل (بانك كشاورزي) نسبت به بيمه مراتع خود اقدام نمايند.
دولت نيز جهت ترويج امر بيمه مراتع با پرداخت بخشي از حق بيمه بعنوان سهم دولت عمل مي‌نمايد و اين فرصت مناسبي براي مرتعداران مي‌باشد كه از يارانه 75 درصدي حق بيمه استفاده نمايند.
 
     
  
..................................نظرسنجی
   

 


نظر شما درباره کیفیت مطالب پورتال چه می باشد؟
 

تایید فرم ممیزی