تشكيلات سازمان
کمينه  
 |  ورود
سه شنبه 29 خرداد 1397
En
کمينه
تشكيلات سازمان
   

سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداری کشور يکی از سازمان‌های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد که دارای 5 معاونت و 6 دفتر مستقل می‌باشد. فعاليت‌های اين سازمان در سطح كشور توسط اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداري استانها پيگيری و اجراء می‌گردد.

 معاون وزير و رئيس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور 

حوزه نمايندگي وليفقيه    
      يگان حفاظت سازمان
   
       شورايعالی جنگل، مرتع و آبخيزداري  
  
       مديريت ترويج منابع طبيعی و آبخيزداری 
       دفتر روابط عمومی و امور بين‌الملل 
     دفتر مهندسی و ارزيابي طرح ها  
     دفتر رياست، ارزيابی عملكرد و پاسخگويی به شكايات  
 
      دفتر امور حقوقی

 معاونت توسعه مديريت و منابع انسانی : 
       دفتر برنامه‌ريزی و بودجه
      اداره كل امور اداری
       اداره كل امور مالی 

       مديريت نوسازی و تحول اداری

معاونت حفاظت و امور اراضی
       دفتر حفاظت و حمايت منابع طبيعی  
       
دفتر استعداديابی و بهره‌برداری از اراضی
       دفتر مميزی اراضی

 

معاونت مناطق مرطوب و نيمه‌مرطوب
       دفتر جنگلداری  
      
 دفتر جنگل‌كاری و پارك‌هاي جنگلي   
       
دفتر امور بهره‌برداری جنگل و مرتع
 

معاونت مناطق خشك و نيمه‌خشك:
       دفتر امور مراتع
       دفتر امور بيابان
       دفتر امور منابع جنگلی

معاونت آبخيزداری :
       دفتر حفاظت خاك و كنترل فرسايش 
       دفتر آبخيزداری مناطق بحرانی و سيل خيز  
       دفتر طرح‌ريزی و هماهنگی آبخيزداري