اداره مراتع
کمينه  
 |  ورود
سه شنبه 29 خرداد 1397
En
کمينه
اطلاعات مفيد
   
 
 
 
     
  
کمينه
ليست طرحهاي مرتعداري واگذار شده استان
     
     
  
کمينه
وضعيت طرحهاي مرتعداري استان
     
     
  
کمينه
خلاصه دستور العمل تهيه طرحهاي مرتعداري
     
     
  
کمينه
شيوه نامه مراحل اجرايي تهيه و اجراي طرحهاي مرتعداري
     
     
  
کمينه
معرفي رئيس اداره مراتع
   

نام : محمود

نام خانوادگي : قربانی مقدم

مدرك تحصيلي : فوق ليسانس

رشته تحصيلي : مرتعداري

سمت : رئيس ادارة فنی مراتع

سوابق اجرايي : 

-

-

سوابق علمي ، پژوهشي ، و تحقيقاتي :

-

-

 

 

 

 

 

 

نام : شهاب

نام خانوادگي : حمزه ای باجگیران

مدرك تحصيلي : ليسانس

رشته تحصيلي : مهندسی منابع طبیعی (جنگلداری )

پست سازماني : معاون اداره مراتع

سوابق اجرايي :22سال(اجرايي و مدیریتی )

-  تهيه کننده طرحهای  مرتعداری  (طراحي – تفصيلي وتوجيهي ) بیش از 15 مورد در  بخش مرتع .

- تهیه کننده طرحهای بهره برداری از محصولات فرعی . دشت سلم آباد بیرجند (1374) – هفت چاه چناران (1375)

نظارت در طرحهاي مطالعاتي (طراحي – تفصيلي وتوجيهي ) در زمينه هاي مختلف بيابان ،مرتعداري ،بهره برداری وجنگلکاری .

- بررسي گزارشات درطرحهاي مطالعاتي (طراحي – تفصيلي و توجيهي ) در زمينه هاي مختلف بيابان ، مرتعداري و بهره برداری .

کارشناس ناظر طرحهای مرتعداری بیش از ده مورد .

عضويت در کمیسیون ماده واحده شهرستانها .

-عضویت در کمیته برنامه ریزی شهرستانها .

-عضویت در کمیته ها و کارگروه های مختلف بعنوان نماینده منابع طبیعی .

-مسئول واحدهای بیابانزدایی ،بهره برداری و مرتع شهرستان بیرجند (1373تا1375 ).

مسئول واحدهای مرتع ، بهره برداری و جنگلکاری شهرستان چناران (1375 تا 1379 ) .

-معاون اداره منابع طبیعی شهرستان شیروان .(1379 تا 1381 ).

رییس اداره منابع طبیعی شهرستان فریمان (1381 تا 1388).

_مسئول واحدهای جنگلکاری ، بهره برداری و آموزش و ترویج اداره منابع طبیعی مشهد مقدس (1388تا1390 ).

-مجری و کارشناس مسئول طرح اراضی شیبدار شهرستان مشهد .

- کارشناس ناظر طرح صنوبر کاری حاشیه کشف رود مشهد .

- کارشناس مسئول ممیزی مراتع اداره مراتع استان .

-کارشناس مسئول پروژه کنترل پروانه ها و مدیریت چرا اداره مراتع استان .

-معاون اداره مراتع استان .(1391 تا کنون ).

سوابق علمي، پژوهشي :

تهيه و ارائه 2کتاب و جزوه علمي وتخصصي در خصوص اهمیت جنگل و مرتع .

- تهیه و ارائه چندین جزوه و مقاله علمی تخصصی .

 

 
     
  
کمينه
معرفي اداره فني مرتع
   
معرفي اداره مراتع
اداره مرتع يكي از ادارات فني اداره كل منابع طبيعي مي‌باشد كه زمينه هاي فعاليت آن بر اساس شرح وظايف سازماني مميزي مراتع، تهيه و واگذاري طرحهاي مرتعداري، احياء و اصلاح مراتع با مشاركت مرتعداران ( اجراي پروژه هاي احياء و اصلاح مراتع ) تهيه و توليد بذور گياهان مرتعي، مديريت مراتع و كنترل پروانه هاي چرا، اجراي طرحهاي تعادل دام و مرتع با مشاركت مرتعداران، توليد علوفه در اراضي كم بازده و شيبدار با مشاركت صاحبان اراضي مي‌باشد.
 
     
  
کمينه
وظایف اداره فنی مرتع
   
شرح وظايف اداره مرتع:
1 – مميزي مراتع و صدور پروانه مرتعداري براي بهره برداران ذيحق در مرتع با رعايت مفاد بخشنامه و دستورالعمل مميزي مراتع ( ضوابط و شرايط بهره برداري صحيح از مرتع به منظور چراي دام ).
2 – تهيه طرح هاي مرتعداري در عرصه هاي مميزي شده ( سامان عرفي ) تصويب در كميته فني و واگذاري آن به نماينده بهره برداران ذيحق در مرتع به مدت 30 سال در چارچوب قرارداد مرتعداري.
3 – نظارت و اجراي طرحهاي مرتعداري مصوب و واگذاري شده با مشاركت بهره برداران.
4 – هدايت مرتعداران در تشكيل تعاوني هاي مرتعداري.
5 – كمك به تهيه و تامين نهادهاي مورد نياز جهت اجراي طرح هاي مرتعداري واگذار شده.
6 – هدايت و معرفي مجريان طرح هاي مرتعداري در جهت بيمه مراتع و دريافت تسهيلات بانكي و ديگر امكانات مورد نياز ، برابر مفاد طرح مرتعداري و سياست هاي سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري كشور.
7 – كنترل و تمديد پروانه هاي مرتعداري و وصول حقوق دولت.
8 – اجراي پروژه هاي مديريت چراي دام.
9 – اجراي پروژه هاي تبديل ديمزارهاي كم بازده به مراتع در چارچوب قرارداد با متقاضيان.
10 – پيگيري و هماهنگي در جهت تهيه طرح هاي تعادل دام و مرتع و اجراي آن با مشاركت معاونت و مديريتهاي ذيربط در سازمان جهاد كشاورزي استان.
11 – رسيدگي به داد خواستهاي دريافتي.
12 –پيگيري در جهت آموزش مجريان طرح ها و بهره برداران از مراتع و ترويج دست آوردها سياستهاو پروژه هاي مربوط به مراتع.
13 – توليد بذور گياهان مرتعي و نهال مورد نياز به منظور پشتيباني طرحهاي مرتعداري.
14 – اجراي طرح پايش طرح هاي مرتعداري.
15 – پيش بيني و نظارت بر هزينه كرد اعتبارات مراتع.
16 – بازنگري طرحهاي مرتعداري كه دوره اجراي آنها بپايان رسيده است.
17 – پيگيري تامين علوفه در راستاي پشتيباني طرحهاي مرتعداري مصوب.
18 – پيگيري مشكلات حقوقي بهره برداران در مميزي مرتع وطرحهاي مرتعداري در مراجع ذيصلاح(شهرستان واستان).
19 – حمايت مالي واعتباري با بهره گيري از اعتبارات مصوب سازماني در صورتيكه مجريان توان مالي دراجراي پروژه هاي طرحهاي مصوب را نداشته باشند.
 
     
  
کمينه
طرحهای مرتعداری
   

 

تهيه و واگذاري طرح‌هاي مرتعداري
واگذاري مراتع به بهره برداران ومرتعداران طبق قانون در قالب طرحهاي مرتعداراي قابل اجراست. لذابا استفاده از مميزي هاي انجام شده ومطالعات فني از قبيل پوشش گياهي هوا واقليم - اقتصادي واجتماعي وزمين شناسي وخاكشناسي وبرنامه ريزي با مشاركت بهره برداران نسبت به تهيه طرح مرتعداري كه در آن مديريت وبرنامه هاي مرتعبر اساس مطالعات انجام شده باجدول زمانبندي مشخص گرديده است اقدام وپس از تصويب طرح دركميته فني اداره كل اجراي طرح وبهره برداري از آن به مدت 30 سال كه قابل تمديد نيز مي‌باشد با انعقاد قرداد محضري به مرتعداران واگذار مي‌گردد تابا همكاري اداره مرتع ونطارت كارشناس ناظر طرح نسبت به اجراي برنامه هاي مشخص شده از قبيل بذركاري، بذرپاشي، ذخيره نزولات تامين آب شرب واحداث آبشخور، بوته كاري، كپه كاري، كشت مستقيم ومديريت چرا اقدام نمايند.
 
     
  
کمينه
طرح بهبود و اصلاح مرتع
   
طرح بهبود واصلاح مراتع
بيان مسئله:
با استناد به اصل 45 قانون اساسي مراتع ومنابع طبيعي جزء انفال وثروتهاي عمومي‌بوده ودر اختيار حكومت اسلامي‌مي‌باشد.بنابراين لازم است كه منابع موجود طبق مصالح عامه مورد استفاده قرارگيرد. روشن است كه طبق استفاده از منابع تجديد شونده كه دراصل 45 مد نظر است بحثي عميق وكاملا تخصصي است ونيل به اين هدف جز با مطالعه وبرنامه ريزي دقيق همكاري ومشاركت بهره برداران از مراتع ميسر نسيت.
بعلاوه در ماده 104قانون برنامه سوم به منظور حفاظت از محيط زيست وبهره برداري پايدار از منابع طبيعي كشور مواردي مدنظر قرار گرفته است كه از آن جمله بهره برداري بر اساس توان بالقوه منابع با اجراي پروژه هاي مختلف نظير طرح تعادل دام ومرتع مي‌باشد كه در آن هماهنگي در مديريت يكپارچه منابع پايه نهادينه كردن مشاركت بهره برداران در برنامه ريزي وتصميم گيري واجرا مد نظر قرار گرفته ودولت موظف به رعايت اين موازين گرديده است.
بر اساس وظايف قانوني يادشده ودر نظر گرفتن اين نكته كه براساس توان منابع وپايدراري آن مبتني بر حفظ مصلحت عمومي‌بايد صورت گيرد وقبول اين موضوع كه بهره برداري ومديريت مراتع در معني وسيع كلمه شامل حفظ احياءوتوسعه با هدف بهره برداري پايدار با در نظر گرفتن توان اكولوژيك مرتع مي‌باشد. ضرورت دارد كه يك مديريت هماهنگ در بخش دام مرتع وانسان سه عامل موثر در مديريت پايدار انجام گيرد ودر يك كلام وبا استفاده به ماده 104برنامه سوم بايد در بهره برداري ومديريت منابع طبيعي تربيتي اتخاذ گرديد كه تعادل محيط زيست حفظ شود.
اهداف كلي طرح:
طرح تعادل دام ومرتع ( طرح بهبود واصلاح مراتع ) استان با اهداف كلي زير در دوبخش تدوين گرديده است :
الف - اهداف بلندمدت: منابع طبيعي تجديد شونده استان بعنوان منابع پايه توليد بخصوص در بخش كشاورزي وآب مطرح بوده وارزش علوفه اي مراتع در مقابل ساير ارزشهاي مراتع پوشش گياهي نا چيز است. لذا ما در دراز مدت بايد ضمن حفظ منابع پايه توليد شامل آب، خاك وگياه وتوليد مستمر علوفه دارد نظير حفظ منابع ژنتيكي گياهي وكنترل فرسايش خاك كنترل هرز آبهاي سطحي وبهبود شرايط زيست محيطي رادر طرح تعادل دام ومرتع مد نظر قرار دهيم.
ب - اهداف كوتاه مدت: در بخش اهداف كوتاه مدت طرح مي‌توان به مواردي نظير استفاده مناسب از منابع موجود مرتعي ساماندهي تدريجي جمعيت بهره بردار مازاد بر عرصه هاي مرتعي اعمال سيستمهاي منابع طبيعي در عرصه مرتعي نظير كنترل اجراي زودرس بهره برداري متناسب با ظرفيت آموزش مرتعداران وغيره...... ساماندهي واسكان عشاير ايجاد شرايط مناسب جهت استمرار توليد پايدار با كاهش تدريجي فرسايش خاك وكنترل هرز آب سطحي افزايش توليد علوفه در بخش زراعت جهت كاهش وابستگي دام به مرتع از اهداف كوتاه مدت طرح مي‌باشد.
بعلاوه جهت تبيين موضوع اهداف پروژه تعادل دام ومرتع را كه مي‌تواند بخشي از پروژه تعادل دام وعلوفه كشور باشد در دوبخش كيفي وكمي‌به شرح زير بيان نمود.
اهداف كيفي:
1- ايجاد تعادل زيست محيطي وجلوگيري از تخريب منابع آبي خاكي مرتعي ودامي.
2- حفظ وحراست وايجاد تعادل پايدار بيولوژي درعرصه منابع طبيعي وعام.
3- تشويق به ماندگاري بهره بردارارن مرتع ودام درمناطق توليدي وكاهش جلوگيري از مهاجرت اقشار توليد كننده به شهر ها.
4- توسعه و رشد پايدار اجتماعي، اقتتصادي فرهنگي درمراكز توليد ومزارع وروستاها ومناطق محروم.
5- افزايش درآمد ورفاه نسبي اقتصادي درجوامع روستائي وتوليد كننده.
6- افزايش بهره وري ملي وارتقاءسطح مهارت ودانش بهره برداران مرتعي وافزايش دانش ملي.
7- ايجاد شرايط لازم از نظر ميزان برداشت وپتانسيل توليد علوفه وساير پتانسيل طبيعي در منابع توليد.
8- اجراي برنامه هاي آموزشي وترويجي جهت بهبود ومديريت بهره برداري از منايع طبيعي دام در جهت بهبود وضع اقتصاد بهره برداران ضمن حقظ منابع توليد.
اهداف كمي‌:
1-حفظ واحياءمنايع اصلي پايه توليد آب خاك وگياه وتقويت پوشش گياهي ازبعد كمي.
2-كنترل فرسايش وجلوگيري ا ز كاهش حاصلخيزي خاك وعني سازي منابع آب زيرزميني.
3-ايجاد تعادل منطقي بين دام ومرتع وتلفيق طرحهاي مرتعداري آبخيزداري ودامداراي زراعي اسكان عشاير با مشاركت دامداران.
4-اختصاصي نمودن عرصه هاي مرتعي جهت تعليف گوسفند و بز وكاهش تدريجي جمعيت ساير گونه هاي دامي‌از عرصه هاي مرتعي.
5- فراهم نمودن بستر لازم جهت توسعه واحد هاي صنعتي دامپروري.
6- حفظ احياء توسعه وافزايش توليد علوفه مرتعي وفرآورده هاي مرتعي.
7- افزايش وبهبود كمي‌فرآورده هاي دامي. (گوشت شير، پشم، پوست و....)
8-توسعه پرواربندي وايجاد رابطه تعادلي بين مزارع باز وبسته.
9-ايجاد سازمان دهي مناسب در جهت توليد وبازاريابي فرآورده هاي دامي‌ومرتعي وايجاد اشتغال وفرصت شغلي جديد.
10-بهره‌وري بهينه از منابع دامي‌ومرتعي.
 
     
  
کمينه
طرح تبدیل دیمزارهای کم بازده
   
طرح تبديل ديمزار هاي كم بازده به علوفه كاري
ا جراي طرحهايي كه بتواند به نحوي از فشار چراي دام در مراتع جلوگيري نمايد باعث جلوگيري از انهدام و سير قهقرايي مراتع خواهد شد. توليد علوفه تامين غذاي دام وابستگي دامها به مرتع را كاهش داده و از فشار بر مراتع مي‌كاهد. اين برنامه در اراضي كه توليد غلات ديم آنها كاهش داشته و موجب رها سازي اين اراضي گرديده يا در اراضي شيبداري كه قبلا بصورت مرتع از آن استفاده مي‌شود ولي بعلت شخم و شيار و شيب آنها در معرض فرسايش قرار گرفته خاك آن از دسترس خارج مي‌گردد. با توجه به اهداف ذيل در اراضي ديم مستثنيات افراد اجرا مي‌گردد:
1- حفظ و حمايت از منابع آب و خاك.
2- تامين علوفه مورد نياز دام و كاهش وابستگي و فشار دام به مرتع.
3- كاهش واردات علوفه از خارج.
4- اشتغالزايي و افزايش درآمد كشاورزان.
5- افزايش پوشش گياهي و جلوگيري از فرسايش خاك.
6- جلوگيري از شخم شيار همه ساله در اراضي شيبدار و جلوگيري از فرسايش خاك.
7- بالا بردن حاصلخيزي خاك.
شرايط اجراي طرح:
- ميزان بارندگي بالاي 250 ميليمتر باشد
- شيب اراضي بيش از 12 درصد
- ديم زارهاي كم بازده
- ديم زارهاي رها شده
متقاضيان اين طرح با مراجعه به ادارات منابع طبيعي شهرستانها و معرفي اراضي مورد نظر و تسليم تقاضا و پس از بازديد و تائيد كارشناس مرتع نسبت به عقد قرارداد اقدام نموده و از كمكهاي يارانه اي بذر (يونجه ديم ) و كود در فصل كشت استفاده خواهند نمود بذور توليدي به قيمت مناسب با هماهنگي اداره مراتع خريداري مي‌گردد. عملكرد 3 سال 81 تا83 بصورت زير مي‌باشد:
سال 81 - 2500 هكتار
سال 82 - 2700 هكتار
سال 83 - 3000 هكتار
 
 
     
  
کمينه
تعریف مرتع
   
مراتع اكوسيستمهاي طبيعي هستند كه مشخصه اصلي آنها پوشش گياهي بومي‌مي‌باشد و بر اساس قانون مرتع عبارت از زميني است اعم كوهها و دامنه ها يا زمينهاي مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه اي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود. اراضي كه آيش زراعتند ولو آنكه داراي پوشش نباتات علوفه اي خودرو باشند مشمول تعريف مرتع نيستند. 
 
     
  
کمينه
مراتع در جهان
   
مراتع در جهان:
گياهان غالب در مراتع عموما مشتمل بر گندميان، شبه گندميان، پهن برگانه علفي، بوته ها مي‌باشند كه براي انواع دامها مناسبند. طبق آمار موجود بيشترين سطح كره زمين به مراتع اختصاص يافته بطوريكه مراتع 43% جنگلها، 18% اراضي كشاورزي، 20% مناطق مسكوني، صنعتي 4% و اراضي بدون استفاده 15% سطح زمين را پوشانيده است. (مرتعداري در ايران – مصداقي ) اهم استفاده هايي كه از مراتع مي‌شود عبارت است از : حفاظت خاك، نفوذ و ذخيره آب، توليد علوفه، توليد محصولات فرعي، حيات وحش، مناطق تفرجي، توليد اكسيژن و تلطيف هوا.
 
     
  
کمينه
مراتع در ایران
   
مراتع ايران:
باتوجه به تعريف ارائه شده سطح مراتع كشور بالغ بر 90 ميليون هكتار برآورد گرديده و با توجه به نوع پوشش به سه گروه متمايز تقسيم مي‌گردد:
الف – مراتع علفي: بيشتر در ارتفاعات و مناطق سردسير قراردارد و از وضعيت نسبتا خوبي برخوردار
مي‌باشند و به صورت ييلاقي از آن استفاده مي‌شود. سطح اين مراتع حدود 23 ميليون هكتار مي‌باشد.
ب – مراتع بوته اي: اين مراتع بيشتر در مناطق كم ارتفاع و گرمسير قراردارد و به صورت قشلاقي از آن استفاده مي‌شود. وسعت اين مراتع حدود 51 ميليون هكتار برآورد مي‌گردد.
ج – مراتع بياباني: عمدتا در مناطق خشك قرار داشته و سطحي حدود 16 ميليون هكتار را شامل
مي‌شود. بعلت شرايط نامساعد بياباني اين مراتع از نظر پوشش گياهي و توليد در سطح پائينتري قراردارد. مراتعي كه در فاصله ييلاق و قشلاق قرار دارند و دام عشاير هنگام كوچ از ييلاق به قشلاق و يا بالعكس از آن استفاده مي‌كنند بعنوان ميان بند گفته مي‌شوند.
كل ميزان علوفه توليدي مراتع كشور 10 ميليون تن علوفه خشك برآورد مي‌گردد كه تامين كننده غذاي حدودا 27 ميليون واحد دامي‌در طول 240 روز مي‌باشد. حداقل 75 ميليون واحد دامي‌از كل دامهاي كشور بيشترين وابستگي را به مراتع دارند و چراي بيش از ظرفيت توليد مراتع سبب تداوم تخريب در مراتع, سوء تغذيه دامها و كاهش توليدات دامي‌مي‌گردد. (آمار از هشدار – دفتر ترويج )  
 
     
  
کمينه
مراتع در استان خراسان رضوي
   
مراتع استان خراسان رضوي
وسعت استان خراسان رضوي معادل 12772500 هكتار مي‌باشد كه از اين سطح 8784495 هكتار آن را مراتع تشكيل مي‌دهند. مراتع ييلاقي بيشتر در ارتفاعات شهرستانهاي شمالي استان قوچان – چناران و قسمتي از نيشابور- درگز و مراتع قشلاقي در قسمت هاي شرقي و جنوبي استان از جمله شهرستانهاي كاشمر, سبزوار, سرخس, تايباد, خواف, تربت جام و فردوس قرار دارد.
 
 بهره برداران عرفي مراتع
بهره برداران عرفي به كساني اطلاق مي‌شود كه مبادرت به چراي دام در عرصه هاي طبيعي استان نموده و به سه دسته تقسيم ميشوند:
1 عشاير كوچ رو: مرتعداراني هستند كه جزء نظام خاص اجتماعي عشايري بوده و براي تعليف دامهايشان كوچ مي‌كنند.جمعيت انساني وابسته به مراتع دربخش عشايري خراسان رضوي 10066 خانوار ميباشد.اين گروه بيشترين وابستگي را به مراتع دارندو همه ساله مسير ييلاق,ميان بند وقشلاق را طي ميكنند. مناطقي ييلاقي استان بيشتر شامل ارتفاعات و مناطق سردسير شمالي و مراتع قشلاقي شامل مراتع هموار و دشتهاي گرم استان مانند كاشمر، سرخس مي‌باشد.
تعدادي از عشاير استان به استانهاي مجاور از جمله گلستان كوچ نموده و جزء مرتعداران ذينفع استان مربوطه نيز محسوب مي‌گردند.


2- روستائيان دامدار:به مرتعداراني اطلاق مي‌شود كه از مراتع اطراف روستا بهره برداري مي‌كنند و داراي تعداد دام كمي‌هستند. اين بهره برداران داراي دام سنگين نظير گاو بومي، گاو دورگ، شترو تك سميان نيز هستند. جمعيت انساني وابسته به مراتع در بخش روستائيان دامدار در خراسان رضوي 74000 خانوار مي‌باشد و وابستگي اين خانوارها به مراتع متفاوت است و اين گروه در سراسر استان پراكنده هستند.
 
3- دامدار روستائي:به مرتعداراني اطلاق مي‌شود كه درروستا يا مرتع ساكن بوده و جهت تعليف دام خود حداقل يك فصل كوچ مي‌نمايند كه اين كوچ در پاره اي از موارد به ييلاق و در برخي از موارد به قشلاق مي‌باشد. اين گروه فاقد ساختار عشايري هستند. جمعيت انساني وابسته به مراتع در بخش دامدار روستائي در خراسان رضوي 75000 خانوار مي‌باشد كه اين گروه علاوه بر دام سبك تعدادي دام سنگين در اختيار دارد كه وابستگي اين دامها به مرتع نيز متفاوت است.
 
     
  
کمينه
ايستگاه تولید بذر
   
ايستگاه‌هاي توليد وازدياد بذور گياهي مرتعي
براي احياء و اصلاح مراتع بخصوص اجراي پروژه هاي بذركاري و بذرپاشي و ذخيره نزولات توام با بذرپاشي نياز به بذورگونه هاي خوشخوراك مرتعي مي‌باشد كه بايستي از سطح قرق شده جمع آوري گردد كه در مورد برخي گونه ها بسيار مشكل و بعضا مقدور نمي‌باشد و يا اينكه بايد با قيمت گزافي از خارج تهيه گردد. لذا اقدام به تهيه و تكثير بذر در ايستگاههاي توليد بذور وگياهان مرتعي مي‌گردد. اين موضوع از سال 1342 با تاسيس ايستگاه مغان در استان اردبيل شروع گرديده است. تنها ايستگاه هاي تكثير بذور گياهان مرتعي كه زير نظر اداره فعاليت دارد ايستگاه شهرك امام شهرستان نيشابور مي‌باشد كه در آن نسبت به كشت و تكثير گونه هاي مختلف گياهان كه سالانه بخش عمده اي از نياز طرحهاي مرتعداري را تامين مي‌نمايد اقدام مي‌گردد.

اهداف عمده اين ايستگاهها عبارت است از:
1-كاهش هزينه هاي دولتي با توجه به نمره مديريت و برخورداري از تخصصها.
2-افزايش توليد در واحد سطح (افزايش كميت بذر سالم ).
3-افزايش درجه مرغوبيت بذر از نظر قوه ناميه و درجه خلوص و بطور كلي افزايش كيفي بذر.
4- تمركز و بكارگيري نيروهاي متخصص در مديريت ايستگاهها با صرف حداكثر نيروهاي موجود در جهت توليد بذور مرتعي.
5-فعال نمودن بخشهاي توليدي در امر توليدات كاربردي كشور.
6-حداكثر استفاده بهينه از منابع آب و خاك در بخش كشاورزي.
7-تامين نهاده ها از جمله تامين بذور مرتعي در اجراي طرحهاي اصلاح واحياء مراتع.
8-اشتغال زائي.
9-جلوگيري از خروج ارز از كشور.

مشخصات ايستگاه توليد بذر شهرك امام شهرستان نيشابور:
محل وموقعيت: استان خراسان رضوي - واقع در 48كيلومتري جنوب شرقي شهرستان نيشايور.
مساحت: مساحت كل ايستگاه 107910هكتار است كه از اين مقدار 96770 هكتار قابل كشت گونه هاي گياهي مرتعي جهت توليد مي‌باشد.
وضعيت طبيعي منطقه: از نظر اكولوژيكي با توجه به تقسيم بنيدي پابو ايستگاه در منطقه نيمه استپي غير گرم واقع شده بيشترين نزولات درفصل پائيز وزمستان بصورت باران مي‌باشد.
بذور گياهي در ايستگاه شهرك امام نيشابور:
در حال حاضر بذور توليدي در ايستگاه شهرك امام با توجه به برنامه ريزي و طرح مربوطه گونه هاي زير مي‌باشند.

1- Agropََََََََyron desertorum
2- Agropyrom elengatum
3-Secalamontanum

مشخصات گونه هاي توليدي در ايستگاه شهرك امام: 
1-Agropََََََََyron desertorum گياهي است كه نسبت به خشكي و سرما مقاومت زياد دارد. روي انواع خاكها بغير از خاكهاي رسي سنگين و يا شني بخوبي رشد مي‌كند و تا حدودي نسبت به قليايي بودن خاك مقاوم است. ارزش غذايي آن چنانچه قبل از مرحله ظهور گل مورد استفاده دام قرار گيرد خيلي خوب است.
عمق كاشت 5/1 سانتيمتر و مقدار بذر جهت بذركاري 6 كيلوگرم در هر هكتار. حرارتهاي 20- تا 40+ درجه سانتي گراد را تحمل مي‌كند.
2-
Agropyrom elengatum اين گياه نسبت به خشكي و قليائيت خاك مقاومت زيادي دارد و در طول مدت تابستان و اوائل پائيز علف سبزي را براي تغذيه دام توليد مي‌كند. بدليل خشبي بودن ساقه ها و برگها زياد خوشخوراك نبوده و ارزش غذايي آن نيز كم است ليكن داز نظر حفظ خاك بسيار موثر است. واريته اصلاح شده آنAlker نام دارد و عمق مناسب كاشت 2 سانتي متر و مقدار بذركاري 10 كيلوگرم در هر هكتار و حرارتهاي 20- و 40+ درجه سانتي گراد را نيز تحمل مي‌كند.
3-
Secala montanum  گونه ايست پر محصول كه خوشخوراكي آن قبل از مرحله تشكيل خوشه ها خوب و جوانه زني بذر آن سريع مي‌باشد.
در مناطق خشك در ارتفاعات بين 1100 – 2700 متر از سطح دريا رشد مي‌كند. عمق مناسب كاشت 2 سانتي متر و ميزان بذر جهت بذركاري 12 كيلوگرم در هكتار و حرارتهاي 38+ تا 20- درجه سانتي گراد را تحمل مي‌نمايد.(معرفي گياهان مهم مرتعي و راهنمايي كشت آنها )
.
 
     
  
..................................نظرسنجی
   

 


نظر شما درباره کیفیت مطالب پورتال چه می باشد؟
 

تایید فرم ممیزی 
 
     
.................................کاربران آنلاین
   
عضويت:
آخرين ها:fakhrgholami
امروز جديد:0
ديروز جديد:0
سرتاسر:472

كاربران فعال:
بازدیدکنندگان :57
اعضا:0
مجموع:57

در حال حاضر فعال:
بازدید دیروز: 107
بازدید امروز: 18
بازدید این ماه: 1795
بازدید کل: 314044