اداره جنگلداری و جنگلکاری
کمينه  
 |  ورود
سه شنبه 29 خرداد 1397
En
اطلاعات مفيد
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
کمينه
آشنايي با نهالستان طرق
     
     
  
کمينه
معرفي پاركهاي جنگلي به عنوان پتانسيل گردشكري استان
     
     
  
کمينه
معرفي طرح مديريت منابع جنگلي ارس هزار مسجد
     
     
  
کمينه
معرفي رئيس اداره جنگلداري و جنگلكاري
   

       

 نام : حمید 

Hamid                                                                                                  

نام خانوادگي : آهنی                                                                                           Ahani

مدرك تحصيلي :دکتری                                                                                      Dr-Ph.D

رشته تحصيلي : علوم جنگل

سمت :رئيس اداره جنگلداري جنگلكاري

Forestry and afforestation administration chief of Khorasan Razavi province

 

 

سوابق اجرايي :

-

-

سوابق علمي،پژوهشي و تحقيقاتي :

-

-

-

 

 Email:

Ahani1977@um.ac.ir

Ahani1977@yahoo.com

 

 

 
     
  
کمينه
معرفي اداره جنگلداري و جنگلكاري
   

اداره فني جنگلداري و جنگلكاري در راستاي وظايف محوله از طرف سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري به ادارات كل استانها در دو بخش جنگلداري و جنگلكاري براي عرصه رويشگاههاي جنگلي استان برنامه ريزي و سياستهاي كاري را تنظيم و به اجرا در مي‌آورد. مديريت عرصه ها و رويشگاههاي جنگلي از نظر حفاظت و نگهداري، احيا و توسعه و غني سازي جنگلها دست يابي به سرانه فضاي سبز مناسب و استاندارد با احداث پاركها و فضاهاي سبز در غالب طرح ملي نهضت سبز از سياستهاي سازماني اين بخش است كه به اجرا در مي‌آيد.

 
     
  
کمينه
شرح وظایف اداره جنگلداری و جنگلکاری
   
شرح وظايف اداره جنگلداري و جنگلكاري :
 1- شناسايي عرصه ها و رويشگاههاي جنگلي استان و مطالعه و بررسي تيپ ها و گونه هاي موجود در اين عرصه ها منطبق بر جنگل شناسي مناطق خشك و نيمه خشك.
2- تدوين و بررسي طرحهاي مديريت منابع جنگلي و ارائه آن به كميته فني استان و دفتر امور منابع جنگلي و اجراي طرحهاي موصوف پس از تصويب در مراجع ذيربط.
3- شناسايي و تعيين عرصه هاي داراي گونه هاي ژنتيكي با ارزش (ذخيره گاههاي جنگلي) در سطح استان و تدوين طرح و ارائه آن به كميته فني استان بر اساس شرح خدمات مربوطه.
4- برنامه ريزي در جهت توسعه و احياء و غني سازي جنگلهاي استان از طريق طرحهاي اجرايي(مديريت منابع جنگلي و...)
5- شناسايي عرصه هاي مستعد جهت تهيه، تدوين و اجراي طرحهاي جنگلكاري، اعم از فضاي سبز و پاركهاي جنگلي در سطح استان.
6- فراهم نمودن زمينه هاي مشاركت مردم در اجراي پروژه هاي بخش جنگل.
7- انجام طرحهاي مطالعاتي كاربردي در زمينه جنگلهاي استان.
8- برآورد و پيش بيني اعتبارات براي اجراي طرحها و نظارت بر آن.
9- نظارت بر جمع آوري بذور و توليد نهال با گونه هاي مختلف و مديريت نهالستانهاي استان منطبق بر توسعه تكنولوژي.
10-تامين نهال ارگانها، نهادهاي دولتي، بخشهاي خصوصي و طرحهاي مربوط به اداره كل منابع طبيعي استان در جهت تحقق طرح ملي نهضت سبز.
11-نظارت بر عمليات اجرايي طرح هاي مصوب.
12-تهيه آمارهاي مختلف مربوطه و استنتاج آمارها و ايجاد بانكهاي اطلاعاتي و ارائه آن به مراجع ذيربط در صورت لزوم.
 
     
  
کمينه
جنگل و اهمیت آن
   
جنگل، نقش و اهميت آن
جنگل به گروهي از رستني ها كه با محيط خود در حالت تعادل به سر برده و عنصر اصلي آن را درختان تشكيل مي‌دهند, اطلاق مي‌گردد. علاوه بر درختان، درختچه ها، بوته ها، پوشش علفي زنده، پوشش مرده، حيوانات و ميكروارگانيسمها ي موجود در جنگل نيز جزئي از اكوسيستم فعال و پوياي جنگل مي‌باشند. جنگلها از نظر فرم ظاهري و وضعيت باطني به تيپ هاي مختلفي تقسيم مي‌شوند، به طوريكه در هر يك از تيپ ها، شرايط خاصي از فون، فلور، عوامل اقليمي ‌و ادافيكي حكمفرماست.

نقش و اهميت جنگلها
الف - اهميت جنگل از جنبه زيست محيطي
جنگلها بعنوان يكي از پيچيده ترين اكوسيستمهاي طبيعي اثرات بسياري بر جوامع انساني داشته بطوريكه تخريب آنها مي‌تواند اثرات جبران ناپذير بر زندگي انسانها داشته باشد. مهمترين اثرات جنگل از جنبه زيست محيطي عبارتند از:
1- توليد اكسيژن مورد نياز موجودات زنده.
2- تعديل و تنظيم درجه حرارت كره زمين.
3- تغذيه سفره آبهاي زير زميني.
4- حفاظت خاك و جلوگيري از فرسايش آن.
5- جذب گازهاي آلاينده محيط زيست.
6- پناهگاه حيات وحش.
ب – جنبه هاي اقتصادي جنگلها:
جنگلها ارزش اقتصادي زيادي داشته بطوريكه در برخي كشورها، جنگلها بعنوان مهمترين منبع درآمد زا مطرح بود و اقتصاد آنها وابسته به منابع جنگلي مي‌باشد. اهميت جنگلها از جنبه اقتصادي مي‌تواند در چند بخش خلاصه شود :
1- توليد چوب بعنوان ماده اصلي بسياري از صنايع، سوخت و......
2- توليد محصولات فرعي جنگلي و گياهان داروئي.
3- توريسم و صنعت گردشگري.
 
     
  
کمينه
جنگل در جهان
   
جنگل‌هاي جهان
مساحت جنگلهاي جهان 36 ميليون كيلومتر مربع برآورد گرديده كه اين رقم تقريبا يك چهارم سطح خشكيهاي كره زمين را در بر مي‌گيرد. مساحت كل رستني هاي جهان  2 /43 ميليون كيلومتر مربع بوده كه جنگلها 83% آن را تشكيل      مي دهند. قديمي‌ترين جنگلهاي جهان در 45 ميليون سال قبل در آمريكا – سيبري و شرق آسيا به وجود آمده اند. جغرافيدانان گياهي و جنگلشناسان جنگلهاي جهان را به 7 طبقه تقسيم مي‌كنند كه عبارتند از:
1- جنگلهاي
boreal يا سوزني برگ، مجاور در قطب.
2- جنگلهاي خزان كننده پهن برگ مناطق معتدله و سوزني برگان مناطق معتدله.
3- جنگلهاي گرم هميشه سبز پهن برگ و جنگلهاي پهن برگ شرق آسيا و جنوب شرقي آمريكا.
4- جنگلهاي پهن برگ با تابستان گرم و زمستان مرطوب مناطق مديترانه اي.
5- جنگلهاي هميشه سبز و مرطوب اطراف خط استوا شامل آمازون – كنكو – مالزي و شرق استراليا.
6- جنگلهاي خزان كننده مرطوب شامل جنگلهاي موسون و جنگلهاي باراني افريقا.
7- جنگلهاي خشك گرمسيري آفريقا.
 
     
  
کمينه
جنگل در ایران
   
جنگل‌هاي ايران
كشور ايران داراي 4/12 ميليون هكتار عرصه جنگلي مي‌باشد كه چيزي در حدود 6/7 درصد مساحت كل كشور را در بر مي‌گيرد بر طبق نظر كارشناسان جهاني از جمله سازمان F.A.O ايران جزء كشورهاي گروه IFC و كشورهاي داراي پوشش جنگلي زير ده درصد، تلقي مي‌گردد. باتوجه به رقم سرانه جنگل در جهان كه6/0 هكتار و در كشور ما حدود 2/0 هكتار مي‌باشد، مسئله كمبود پوشش جنگلي خود را بهتر نمايان ميسازد. لازم به ذكر است كه ايران در ميان 56 كشور داراي جنگل مقام چهل و پنجم را به خود اختصاص داده است. با توجه به آنچه گفته شد ضرورت توسعه فضاي سبز در قالب سياستهاي مدون طولاني مدت بر همگان واضح و مبرهن بود و رسيدن به استانداردهاي جهاني فضاي سبز نيازمند عزم و تلاش ملي همه مسئولين و مردم مي‌باشد.
جنگلهاي ايران در پنج ناحيه رويشي بشرح زير تقسيم بندي مي‌شوند:
الف – ناحيه هيركاني (خزري).
ب – ناحيه ارسباراني.
ج – ناحيه زاگرس.
د – ناحيه خليج عماني.
ه – ناحيه ايران و توراني.
 
     
  
کمينه
نواحی رویشگاهی جنگلی ایران
   

ناحيه رويش هيركاني :

جنگلهاي اين ناحيه رويشي در شمال كشور و جنوب درياي خزر قرار گرفته است. اين ناحيه از سواحل درياي خزر تا دامنه هاي شمالي البرز را در بر گرفته و از ارسباران در غرب تا گليداغي در شرق پيش مي‌رود. مساحت جنگلهاي اين ناحيه رويشي 1843000 هكتار است. اين جنگلها بدليل دارا بودن آب و هواي معتدل و مرطوب از استعداد و توان توليدي بالايي برخوردار بوده بطوريكه شرايط اقليمي‌مناسب سبب گرديده تا اين ناحيه رويشي براي توسعه و رويش جنگل به خوبي مهيا گردد بطوريكه جنگلهاي اين ناحيه جزء باارزش ترين و بهترين جنگلهاي ايران محسوب مي‌گردد.
سيماي ظاهري اين جنگلها، جنگلهاي پهن برگ خزان كننده است گونه هاي غالب درختي و درختچه اي اين جنگلها عبارتند از:

راش – ممرز – بلوط بلند مازو – توسكاي ييلاقي و قشلاقي – ون – نمدار – شمشاد – لرك – ليلكي – انجيلي – آزاد – خرمندي – لور – كچف و...

ناحيه رويشي ارسباراني :

جنگلهاي ناحيه رويشي ارسباراني با مساحت حدود 164 هزار هكتار بدليل برخورداري از گونه هاي نادر و ارزش اكولوژيكي بالا از سوي سازمان يونسكو بعنوان ذخيره گاه جهاني معرفي شده است.
از نظر اقليم اين جنگلها متمايل به استپي بوده و جنگلهاي آن تا اندازه اي مشابه جنگلهاي خزري مي‌باشند. تيپ غالب اين جنگلهاي نيمه مرطوب را بلوطستان و مشتقات آن را درختان اوري – ممرز تشكيل مي‌دهند. امروزه بدليل تخريب هاي صورت گرفته سنوات قبل اين توده ها به صورت شاخه زاد و جوان درآمده اند. در مجموع 188 گونه درختي و درختچه اي در اين جنگلها شناسايي شده كه مهمترين آنها عبارت است از: زبان گنجشك، اوجا – سفيد مازو – ممرز – لور – كچف – اوري – كرب – افراكركو – ديو آلبالو – انچوچك – فندق – زغال اخته – سياه ال – محلب – هفت كول – بداغ – سرخدار و غيره.

ناحيه رويشي زاگرس :

ناحيه رويشي زاگرس از جنوب سردشت و پيرانشهر در استان آذربايجان غربي شروع شده و در امتداد رشته كوههاي زاگرس به طول تقريبي 1300 كيلومتر تا حوالي فيروز آباد فارس كشيده شده است. آب و هواي اين ناحيه رويشي نيمه خشك بوده و در مجموع يك اقليم مديترانه اي بازمستانهاي سرد را دارا مي‌باشد. مساحت تقريبي جنگلهاي اين ناحيه رويشي حدود 5005000 هكتار است. بدليل ريزش نزولات جوي در فصل زمستان و وجود تابستانهاي خشك در اين ناحيه جنگلهاي اين ناحيه تحت عنوان جنگلهاي نيمه خشك طبقه بندي مي‌گردند. از آنجائيكه بيشتر سطح اين جنگلها را گونه بلوط پوشانيده و تركيب اصلي اين جنگلها را بلوط تشكيل مي‌دهد جنگلهاي اين ناحيه بنام بلوط غرب نامگذاري مي‌شوند. بر اساس بررسيهاي صورت گرفته حدود 108 گونه درختي، درختچه اي در اين منطقه حضور دارند كه مهمترين آنها عبارتند از:

1- بلوط ايراني – وي ول – دارمازو – بادام – پسته وحشي – انواع افرا – زبان گنجشك – انواع داغداغان – انواع گيلاس وحشي – گلابي وحشي – پلاخور و سوزني برگاني چون پيرو – ماي مرز و ارس.
نقطه قابل توجه در خصوص اين جنگلها تخريب زيادي اين عرصه ها و قطع و چراي بي رويه دام در اين عرصه هاي مي‌باشد تا حدي كه امروزه اين جنگلها به صورت كم پشت و تنك و شاخه زا در آمده است.

 ناحيه رويشي خليج عماني :

 محدوده اين ناحيه رويشي از قصر شيرين شروع شده و علاوه بر دشت وسيع خوزستان و مناطق ميان بند و كويري آن سواحل خليج فارس را طي نموده و تا درياي عمان پيش مي‌رود. اين ناحيه از نظر اقليمي‌داراي اب و هواي ساب تروپيكال( Sub tropical ) يا نيمه گرمسيري است. اصولاً اين منطقه فاقد فصل يخبندان بوده و فصل خشك بسيار گرم و طولاني دارد. مساحت جنگلهاي اين ناحيه 2130000 هكتار برآورد گرديده است. گونه غالب اين ناحيه را كنار تشكيل مي‌دهد. علاوه بر كنار گونه هايي مانند شيشم – داغداغان – حرا – انجير – افرا كيكم – بادامشك – گون
و در سواحل رودخانه ها پده نيز حضور دارند.

ناحيه رويشي ايران و توراني :

ناحيه رويشي ايران و توراني بزرگترين و مهمترين ناحيه رويشي ايران بوده و بخش وسيعي از كشور را از دامنه هاي جنوبي البرز تا كوههاي خراسان و آذربايجان، دشتها و كويرهاي مركزي ايران را در بر مي‌گيرد.

اين ناحيه با 105635937 هكتار مساحت 3/64 درصد مساحت كل كشور را شامل مي‌شود. مساحت جنگلهاي اين ناحيه رويشي 3213000 هكتار مي‌باشد.

استان خراسان رضوي در اين ناحيه رويشي واقع شده است و مشخصات اين ناحيه رويشي نيز تشريح مي‌گردد.

اقليم اين ناحيه يك اقليم كاملا بري است و متوسط بارندگي آن حداكثر 400-350 ميليمتر بوده و عمده نزولات جوي در فصل زمستان به صورت برف مي‌باشد. اين ناحيه داراي تابستانهاي كاملا خشك و زمستانهاي سخت و سرد مي‌باشد طول فصل خشك در اين ناحيه بيش از چهار ماه است. در واقع كمي‌مقدار بارندگي و طولاني بودن فصل خشك، اين ناحيه را از ساير نواحي متمايز مي‌سازد. فصل رويش در اين ناحيه كوتاه بوده و فعاليت حياتي در اين ناحيه بعلت نوسان شديد حرارت در فصل تابستان و زمستان، يكي بعلت سرما و يخبندان در فصل زمستان و ديگري بعلت طول مدت خشكي در فصل تابستان متوقف مي‌گردد.

اين ناحيه از نظر غناي گونه هاي گياهي و تنوع زيستي در سطح بالايي قرار دارد، بطوريكه تعداد درختان و درختچه هاي آن حتي از 300 گونه نيز تجاوز مي‌نمايد و بسياري از گونه هاي آندميك اعم از درختي يا علفي در آن ديده مي‌شوند. در اين ناحيه وسيع جوامع جنگلي مختلفي حضور دارند كه برخي از مهمترين آنها عبارتند از:

جوامع جنگلي ارس :

اين جوامع در كليه نقاط كوهستاني و سنگلاخي كشور پراكنده اند. در شيبهاي جنوبي البرز ارتفاعات خراسان و آذربايجان كليه ارتفاعات مناطق مركزي ايران و در دامنه هاي ارتفاعي 2800-1500 متر، جنگلهاي ارس به صورت پراكنده ظاهر مي‌شود. جوامع جنگلي ارس، جنگلهاي خشكي پسندي مي‌باشند كه مي‌توان حتي آنها را جنگلهاي استپي نيز ناميد. در اين جوامع جنگلي ، علاوه بر گونه ارس گونه هايي مانند سياه تلو – افرا كركو – زرشك – نسترن وحشي – شيرخشت – پلاخور – دغدغك – وليك – ارچنگ و برخي از گونه هاي بالشتكي خاردار نيز حضور دارند.
اين جنگلها از ديرباز به شدت مورد تخريب واقع شده اند. وجود لكه هاي انبوه و متراكم باقيمانده در برخي مناطق نشان مي‌دهد كه توده هاي ارس مسلما در گذشته داراي تراكم بيشتري بوده اند قطع بي رويه و چراي شديد دام در بسياري از مناطق باعث از بين رفتن توده هاي ارس و فرسايش شديد خاك گرديده است. توده هاي ارس بدليل دارا بودن ارزشهاي زيست محيطي بسيار بالا و نقش حائز اهميت در حفاظت خاك نيازمند حفاظت درست و اصولي در قالب برنامه هاي مديريتي مدون و حساب شده مي‌باشند.

جنگلهاي پسته و بادام :

اين جنگلها بطور پراكنده در مناطق اطراف بم و جيرفت در بخشهاي از شرق و شمال شرق ايران گسترش دارند. جوامع داراي گونه هاي بنه – خنجوك در مناطق مركزي، شرقي و جنوبي ايران و جوامع پسته خوراكي در شمال شرقي ايران (خراسان) حضور دارند. جنگلهاي پسته ايران اكثرا همراه با بادام وحشي بوده و ندرتا به صورت انبوه وجود دارند. اين جنگلها امروزه به صورت باغ آسا (پراكنده و تنك) درآمده اند. گونه هاي درختي و درختچه اي همراه اين جنگلها عبارتند از: زبان گنجشك – سياه تلو – كيكم – چنار – زالزالك – تنگرس و.....

جنگلهاي پسته اكثرا بدليل عوامل مخربي مانند چراي دام، آتش زدن درختان به منظور زغال گيري، قطع بي رويه به شدت تخريب شده اند. با وجود اين تخريب ها اين رويشگاهها به عنوان يك جنگل نقش حفاظتي خود را حفظ آب و خاك و جلوگيري از فرسايش خاك به خوبي ايفا نموده و از اين لحاظ داراي ارزش و اهميت بسيار زيادي مي‌باشند.

جنگلهاي كويري :

اين جنگلها عمدتا در مناطق استپي حاشيه كويرهاي ايران و مناطق بياباني يعني مناطق داراي بارندگي كمتر از 250 ميليمتر قرار گرفته اند. در مناطق كويري بدليل وجود نوسانات حرارتي بسيار زياد – خشكي هوا – ميزان بسيار زياد تبخير و تعرق شرايط رويشي تنها براي برخي از گونه هاي مقاوم به خشكي را مهيا مي‌سازد.

اين جنگلها بيشتر از گونه هاي درختي و درختچه اي و بوته اي مقاوم به خشكي و شوري تشكيل شده اند. گونه هاي درختي و درختچه اي اين جنگلها عبارتند از: قيچ – گز – تاغ و اسكنبيل
تاغ و گز جامعه هاي اصلي اين جنگلها را تشكيل مي‌دهند. اين جنگلها از لحاظ حفاظت خاك و تثبيت شنهاي روان و تپه هاي شني اهميت فوق العاده دارند. در حال حاضر قطع و بهره برداري
بي رويه اين جنگلها منجر به توسعه و پيشروي كوير شده است.

 

 

 
     
  
کمينه
جنگل در استان خراسان رضوي
   
جنگل‌هاي استان خراسان رضوي
استان خراسان رضوي با داشتن حدود 77/12 ميليون هكتار وسعت داراي اقاليم مختلفي بوده بطوريكه شمال آن را مناطق كوهستاني نيمه خشك و يا در برخي موارد نيمه مرطوب و مانند ارتفاعات هزار مسجد، و مركز و جنوب آن را مناطق خشك و بياباني در برگرفته است كه در هر كدام از اين مناطق با توجه به شرايط و توانمنديهاي خاص حاكم بر آنها، جوامع جنگلي متفاوتي شكل گرفته است.
بطور كلي استلن خراسان رضوي از نظر تقسيمات رويشي گياهي جز ناحيه ايران توراني به حساب ميايد. جنگلهاي اين استان نيز به تبعيت از شرايط اقليمي‌حاكم بر آن به دو دسته جنگلهاي نيمه خشك تا نيمه مرطوب و جنگلهاي خشك و بياباني تقسيم مي‌گردند. مساحت كل جنگلهاي استان خراسان رضوي بر اساس تقسيمات نقشه پوشش استان 930015 هكتار بوده كه تقريبا معادل 28/7 دردصد مساحت استان را شامل مي‌شود.
 معرفي جوامع جنگلي شاخص استان خراسان رضوي:
1-      جوامع بادامشك:
گونه اصلي اين جوامع را گونه بادامشك ياAmygdalus scopariaتشكيل مي‌دهد. اين جوامع در تمامي‌نواحي كوهستاني مركزي و جنوبي استان پراكنش دارند. مهمترين جوامع بادامشك را مي‌توان در حوزه شهرستانهاي تربت حيدريه، خواف و گناباد مشاهده نمود.
2-   جوامع بنه:
جوامع بنه گاها يا داراي گونه بنه با نام علميPistacia muticaبصورت خالص بوده و يا در برخي موارد، علاوه بر گونه بنه گونه خنجوك Pistacia khinjokنيز بصورت پراكنده در آن حضور دارد.
اين جوامع بنه نيز عمدتا در نواحي كوهستاني جنوب و مركز خراسان در شهرستانهاي خواف، تايباد گناباد حضور چشمگيري دارند.
3- جوامع بنه – بادامشك:
اين جوامع نسبت به ساير جوامع از وسعت بيشتري برخوردار است. با توجه به شرايط خاص ارتفاعي عمدتا در برخي نواحي غالبيت با گونه بنه و در برخي مناطق با گونه بادامشك است. مهمترين جوامع بنه بادامشك استان در شهرستانهاي بردسكن، تايباد، كاشمر و گناباد به چشم ميايد.
4- جوامع ارغوان:
از مهمترين رويشگاههاي جوامع جنگلي ارغوان در استان مي‌توان به دامنه هاي ارتفاعات بينالود در اطراف مشهد – ارتفاعات جنوبي درگز و بردسكن اشاره نمود.
5-  جامعه پده:
اين جامعه بصورت يك لكه كوچك در منطقه جهانباني سرخس واقع در شمال شرق استان مشاهده مي‌گردد كه طي ساليان متوالي بر اثر قطع و تخريب قسمت اعظم آن از بين رفته و بخش اندكي از آن امروزه باقي مانده است. علاوه بر گونه پدهPopulus euphratica، گونه گز نيز بصورت همراه در اين جوامع مشاهده مي‌گردد.
     6-جوامع ارس:
عمده ترين رويشگاههاي ارس استان در مناطق كوهستاني و ارتفاعات شمال استان در حوزه شهرستانهاي كلات، قوچان،چناران و درگز قرار دارد كه بعضا از بهترين رويشگاههاي ارس ايران نيز محسوب مي‌گردند. علاوه بر موارد فوق جوامع ارس به صورت پراكنده در حوزه شهرستانهاي فريمان، تربت حيدريه، تربت جام، سرخس، كاشمر، سبزوار و رشتخوار نيز حضور دارند.
7-  جامعه پسته وحشي:
اين جامعه با نام علمي Pistacia veraجز رويشگاههاي جنگلي خاص اين استان بوده كه در ساير نقاط ايران مشاهده نمي‌گردد. جنگلهاي اين جامعه كه بعضا حتي در سطوح جهاني حائز اهميت مي‌باشند در حوزه شهرستانهاي كلات، سرخس، درگز و مشهد حضور دارند. لازم به توضيح است كه موارد فوق تنها به اختصار به معرفي جنگلهاي استان پرداخته است. بديهي است معرفي بهتر و كاملتر هر يك از اين جوامع و شناسايي رويشگاههاي آنها و نيز بررسي و مطالعات و طرحهاي در دست اجراي اين اداره در هر يك از مناطق استان در آينده در اختيار علاقمندان قرار خواهد گرفت.
 
     
  
کمينه
برنامه های اداره جنگلکاری و جنگلداري
   
برنامه هاي اجرايي اداره فني جنگلداري و جنگلكاري
استان خراسان رضوي به دليل برخورداري از اقليم خشك و نيمه خشك داراي عرصه هاي جنگلي محدود و تنك بوده و اكثر اكوسيستمهاي جنگلي موجود استان از حساسيت و شكنندگي زيادي برخوردار مي‌باشند. اداره فني جنگلداري و جنگلكاري نيز در راستاي سياستهاي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور در بخش جنگل، مسئوليت حفظ احياء و توسعه جنگلهاي سطح استان را بعهده دارد. بي شك با توجه به وسعت هكتاري عرصه ها و رويشگاههاي جنگلي سطح استان، مديريت اين عرصه هاي طبيعي و احياء و توسعه آنها نيازمند سياستگذاري و برنامه ريزي درست و اصولي و طولاني مدت در اين بخش مي‌باشد لذا در اين بخش برنامه هاي اجرايي اداره فني جنگلداري و جنگلكاري در دو بخش جنگلداري و جنگلكاري به شرح ذيل اجرا مي‌گردد اميد است در سايه اجراي صحيح برنامه هاي مذكور بتوان گامي‌هر چند اندك در راه مديريت بهينه عرصه هاي جنگلي استان برداشت.
برنامه هاي اجرايي بخش جنگلداري :

در اين بخش به برنامه هاي كه صرفا در جهت حفاظت و نگهداري عرصه هاي جنگلي موجود استان صورت مي‌گيرد، پرداخته مي‌شوند. پروژه هاي مختلفي در جهت نيل به اين هدف مهم توسط اداره جنگلداري و جنگلكاري استان در دست انجام است كه اهم آن عبارتند از:

مديريت عرصه ها و رويشگاههاي جنگلي استان :

جنگلهاي استان بدليل قرار گرفتن در اقليم خشك و نيمه خشك و برخورداري از گونه هاي مشمول ماده يك قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي عمدتا جنبه حفاظتي داشته و قانونا جزء ذخاير جنگلي محسوب مي‌گردد. با توجه به ويژگيهاي خاص اقليمي‌و ادافيكي حاكم بر رويشگاههاي جنگلي استان و مسائل اقتصادي اجتماعي موجود در رويشگاههاي جنگلي بخصوص مسئله تخريب و قطع درختان در گذشته و فقدان پايه هاي مادري مناسب و نيز چراي مفرط دام از نظر تجديد حيات طبيعي با مشكل مواجه مي‌باشند. بنابراين مديريت اين جنگلها بايد با رعايت اصول اكولوژيك و شرايط خاص حاكم بر اين عرصه هاي صورت گرفته و از ظرافت و دقت بيشتري نسبت به مديريت ساير عرصه ها برخوردار باشد، تا بتواند اين اكوسيستمهاي حساس و شكننده را به سمت اكوسيستمهاي پويا و پايدار سوق دهد.

مديريت منابع جنگلي

 
طرحهاي مديريت منابع جنگلي اساسا با هدف توسعه كمي‌و كيفي عرصه هاي جنگلي سطح استان و به منظور حفظ آب و خاك و برقراري تعادل و ايجاد يك اكوسيستم پايدار و نيز استفاده از استعدادهاي بالقوه و بهره برداري مطلوب از استعدادهاي بالفعل با تكيه بر مشاركت مردم از سال 1373 در سطح استان
پايه گذاري شدند.در اين طرحها سعي شده است تا با تلفيق موارد علمي‌جنگلداري و جنگلشناسي با مسائل اجتماعي حاكم بر مناطق جنگلي هر گونه بهره گيري و بهره برداري از منابع جنگلي را موكول به چگونگي احياء و نگهداري جنگل دانسته بطوريكه هم پايداري جنگل تضمين گردد و هم انگيزه و جذابيت بر مجريان كه همگي از ساكنان و بهره برداران عرفي اين عرصه هاي جنگلي محسوب مي‌گردند، فراهم گردد.
لازم به ذكر است كه در سايه اجراي درست و اصولي اين طرحها، موارد ذيل محقق خواهد شد.
1-      غني سازي توده هاي جنگلي موجود در سطح استان.
2-      توليد محصولات فرعي جنگلي و مرتعي.
3-      مديريت مطلوب جنگل با مشاركت بهره برداران عرفي در قالب تشكلهاي تعاوني.
4-      كاهش فشار دام و انسان بر جنگل.
5- بهبود و ايجاد اشتغال بهره برداران.
 
     
  
کمينه
ذخیره گاههای جنگلی
   
ذخيره گاه هاي جنگلي
بحث پيرامون ذخيره گاههاي جنگلي از موضوعات مهمي‌است كه در دهه گذشته به جهت اهميت حفظ تنوع بيولوژيكي (تنوع گياهي و ژنتيكي) در جهت برقراري تعادل و پايداري اكوسيستم ها از يك سو و از سوي ديگر انقراض تعداد زيادي از گونه هاي مهم گياهي در اثر دخالتهاي غير معقول و غير مسئولانه انسان مورد توجه و احترام برنامه ريزان قرار گرفته است. اصولا در ذخيره گاههاي جنگلي بدليل برخورداري از گونه هاي باارزش ژنتيكي و نادر و نيز حساسيت بالاي مديريتي مي‌بايد از ظرافت و دقت نظر و پيچيدگي خاصي برخوردار باشد.اداره فني جنگلداري و جنگلكاري نيز در همين راستا مبادرت به شناسايي و اعمال قرق رويشگاههاي مورد نظر با درج آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار نموده است و با تكيه بر اعتبارات استاني خود، برنامه تهيه طرحهاي مطالعاتي براي تمامي‌اين رويشگاهها را از سال 1381 در سر لوحه فعاليتهاي خويش قرار داده است.
ضمنا با توجه بر آنچه كه در مديريت بهينه عرصه هاي ذخيره گاهي در سطح دنيا مطرح بوده و به منظور حفاظت بهينه و مطلق مناطق داراي پوشش مناسب هر يك از اين عرصه ها اين اداره برنامه حفاظت مطلق هسته مركزي عرصه هاي ذخيره گاهي را از طريق اجراي عمليات حصار كشي پيرامون هسته مركزي در سطح تيپيك ترين قسمت عرصه هاي ذخيره گاهي استان آغاز نموده است.
 
     
  
کمينه
احیاء جنگلها
   
احياء، توسعه و غني سازي جنگل با بذر
بسياري از مناطق جنگلي به علل مختلفي مانند چراي مفرط و فرسايش خاك و آفات و امراض و يا نامتعادل بودن تركيب درختان و فقدان پايه هاي مادري قدرت تجديد حيات طبيعي ندارند. لذا به منظور احياء و جلوگيري از نابودي آنها و همچنين به منظور غني سازي رويشگاههاي جنگلي، جنگلكاري با بذور گونه هاي بومي‌خود منطقه اجتناب ناپذير است لذا در صورتيكه شرايط منطقه (شرايط اقليمي‌و ادافيكي حاكم بر منطقه ) مناسب باشد اين پروژه در عرصه هاي مستعد سطح استان اجرا ميگردد.
احداث پاركهاي جنگلي و ايجاد فضاي سبز
با توجه به پائين بودن ميزان فضاي سبز در سطح استان از يك سو و رشد فزاينده جمعيت شهري و توسعه صنعتي شهر ها، لازم است تا پاركهاي جنگلي و فضاي سبز بيش از پيش توسعه يابد. بي‌شك وجود اين عرصه ها در جهت كاهش فشار هاي رواني حاكم بر جامعه شهر نشيني و آلودگيهاي زيست محيطي بر هيچ كس پوشيده نيست. اداره فني جنگلداري و جنگلكاري نيز در راستاي سياستهاي سازماني خود و همگام با ساير بخشهاي مرتبط سعي داشته است تا با توسعه فضاي سبز و ايجاد پاركهاي جنگلي، بتواند گامي‌موثر در جهت افزايش فضاي سبز كشور بردارد. در همين راستا مبادرت به احداث چند پارك جنگلي و ايجاد چندين هكتار فضاي سبز در عرصه هاي مستعد سطح استان نموده است.
مراقبت و نگهداري پاركهاي جنگلي و فضاي سبز
حفظ و مراقبت از پاركهاي جنگلي و فضاهاي سبز موجود كه با صرف اعتبارات ملي و استاني و بكارگيري تخصص هاي مختلف در سنوات قبل ايجاد شده و تحت بهره برداري مي‌باشد و نيز به منظور خدمات رساني بهتر به شهروندان، روستائيان و مسافران و بطور كلي استفاده كنندگان و تفرج كنندگان اداره فني جنگلداري و جنگلكاري، مراقبت و نگهداري عرصه هاي فوق را در سر لوحه كار خويش قرار داده و تلاش مي‌كند تا ضمن توسعه اين عرصه ها، در جهت تكميل و تجهيز آنها نيز اقدامات موثري انجام دهد
توليد نهال
پروژه توليد نهال يكي از اساسي ترين پروژه ها و زمينه ساز اجراي ساير پروژه هاي اداره فني جنگلداري و جنگلكاري از جمله ايجاد فضاهاي سبز، پاركها و جنگلكاريها، توسعه درختكاري، جنگلكاري تلفيقي و زراعت چوب و........ مي‌باشد. لذا توليد نهال مرغوب و سالم با مشخصات فني قابل قبول ضامن موفقيت ساير پروژه ها است. بدين منظور اين پروژه در سطح نهالستانهاي استان به اجرا در آمده تا با تنوع اقليمي‌و گستردگي استان بتواند تامين كننده نياز استان و واحد هاي تابعه در اجراي پروژه هاي ذيربط باشد و از سويي با جنبه ترويجي و تشويقي همگان را به امر مهم درختكاري و انجام رسالت سرسبزي اين مرز و بوم بيش از پيش توسعه دهد
نهضت سبز

در حال حاضر كشور ايران از نظر استانداردهاي جهاني فضاي سبز جزء كشورهاي با پوشش جنگلي كم يعني زير 10% قرار گرفته است و براي افزايش پوشش جنگلي از رقم 5/7%مساحت فعلي به ده درصد مساحت كشور بايد حدود چهارميليون هكتار به مساحت فعلي پوشش جنگلي و فضاي سبز اضافه شود. اين امر نيازمند عزم ملي و مشاركت دسته جمعي و همكاري دستگاههاي دولتي، سازمانهاي غير دولتي، دوستداران طبيعت و.... مي‌باشد. به همين دليل از سال 1378 طرح ملي نهضت سبز بعنوان يك حركت استراتژيك و رويكرد اصلي در برنامه هاي سازمان جنگلها و مراتع مورد توجه قرار گرفته است. برنامه ملي نهضت سبز در طول يك دوره 20 ساله و در قالب يك اقدام ضربتي و مشاركتي براي افزايش سطح فضاي سبز و جنگل و درختكاري در همه نقاط مستعد كشور به اجرا در خواهد آمد. لازم به ذكر است كه سال شروع اجراي طرح سال 1380 مي‌باشد.

اداره فني جنگلداري و جنگلكاري استان خراسان رضوي، نيز همگام با سازمان جنگلها و مراتع در راستاي دستيابي به اين امر مهم با مشاركت وزارتخانه ها، سازمانهاي دولتي و غير دولتي مشاركت كننده در برنامه ملي نهضت سبز اقدام به گسترش و توسعه فضاي سبز و پوشش جنگلي در سطح استان نموده است. سطح اجرايي برنامه در سطح استان در طي مدت تعيين شده 400880است كه 260 هزار هكتار آن مربوط به احياء و توسعه جنگل، 49180 هكتار به توسعه فضاي سبز و 91700 هكتار مربوط به طرح طوبي و توليد چوب مي‌باشد.

 
     
  
کمينه
سایر طرحها و پروژه ها
   
راه سبز :
راه سبز يكي از زير پروژه هاي طرح ملي نهضت سبز است كه با مشاركت وزارت راه و ترابري، در حاشيه جاده ها به اجرا در مي‌آيد.اين پروژه در قالب طرحهاي ايجاد پاركهاي بين راهي و نهالكاري حاشيه جاده هاي مواصلاتي استان و از كيلومتر صفر تا 15 (مبادي ورودي و خروجي شهرها ) از سال 1382 با كشت نهالهاي سازگار با شرايط منطقه آغاز گرديد.
طرح طوبي :
يكي از زير پروژه هاي طرح ملي نهضت سبز كه با مشاركت مردم و بخش خصوصي به منظور توسعه فضاي سبز و نيز توليد چوب و محصولات كشاورزي نظير زيتون – گردو – بادام – پسته – انجير و.... در اراضي ملي و خصوصي آبي و بعضا ديم و اراضي اطراف مزارع روستاها و شهرها به اجرا در مي‌آيد، طرح طوبي مي‌باشد. در سايه اجراي اين طرح ضمن ايجاد فضاي سبز، افزايش توليد، دفع نيازهاي داخلي، صدور مازاد توليد و ارزآوري و ايجاد اشتغال نيز محقق خواهد شد.
اداره فني جنگلداري و جنگلكاري استان خراسان رضوي نيز در راستاي سياستهاي سازماني مقرر با توجه به موافقت نامه منعقد شده في ما بين وزارت جهاد سازندگي و وزارت كشاورزي سابق از سال 1378 اقدام به اجراي اين طرح در عرصه هاي مستعد سطح استان نموده است.
پروژه زراعت چوب با مشاركت مردم :
يكي از پروژه هاي طرح ملي نهضت سبز كه با هدف افزايش سطح جنگلكاري و نيز تامين بخشي از چوب مورد نياز فرآورده هاي چوبي كشور و كاهش ميزان وابستگي به عرصه هاي جنگلي طبيعي صورت مي‌گيرد.پروژه زراعت چوب است كه با مشاركت مردم (بخش خصوصي)در سطح عرصه هاي مستعد حاشيه شهرها و روستاها و مزارع صورت مي‌گيرد. استفاده از گونه هاي سريع الرشد همچون صنوبر و چنار در خراسان رضوي كاربرد دارد. 
در سايه اجراي اين پروژه ضمن استفاده مناسب از عرصه هاي موجود، با توليد چوب بعنوان يك كالاي اقتصادي مي‌توان گام موثوي در جهت اشتغالزايي و كسب درآمد براي روستائيان برداشت.
 
     
  
..................................نظرسنجی
   

 


نظر شما درباره کیفیت مطالب پورتال چه می باشد؟
 

تایید فرم ممیزی 
 
     
.................................کاربران آنلاین
   
عضويت:
آخرين ها:fakhrgholami
امروز جديد:0
ديروز جديد:0
سرتاسر:472

كاربران فعال:
بازدیدکنندگان :57
اعضا:0
مجموع:57

در حال حاضر فعال:
بازدید دیروز: 107
بازدید امروز: 18
بازدید این ماه: 1795
بازدید کل: 314044