اداره آموزش، ترویج و مشاركت مردمي
کمينه  
 |  ورود
سه شنبه 29 خرداد 1397
En
کمينه
آموزش مجريان و بهره برداران
     
     
  
کمينه
معرفي رئيس و معاون اداره آموزش،ترويج و مشاركت مردمي
   

               نام : عليرضا

نام خانوادگي : كهربائي اول

مدرك تحصيلي : ليسانس 

رشته تحصيلي :خاكشناسي

سمت : رئيس اداره آموزش ،ترويج ومشاركتهاي مردمي 

سوابق اجرايي :

- مسئول آموزش روستائيان مديريت جهادكشاورزي شهرستان تايبادازسال( 1375 تا 1377 )

- پيگيري مباحث آموزش ضمن خدمت همكاران ( از سال  1377 تاكنون )

- نماينده تام الاختيار اداره كل منابع منابع طبيعي وآبخيزداري در مديريت ترويج جهاد كشاورزي استان       ( 1385 ـ 1388 )

- عضوكمتيه فني ترويج سازمان جهادكشاورزي استان ( 1386 )

سوابق علمي ، پژوهشي وتحقيقاتي :

- همكاري بامركز تحقيقات خاك وآب كشاورزي  سال ( 1374 )

- كارشناس فني مطالعات درتهيه طرحهاي مرتعداري  ( حدود  7 طرح )

- كارشتاس فني مطالعات خاكشناسي در تهيه طرحهاي آبخيزداري ( حدود  11 طرح )

- مدير پروژه ، پروژه هاي مطالعاتي آبخيزداري (حدود  3 مورد )

- كارشناس فني مطالعات خاكشناسي در تهيه طرحهاي بيابانزدائي ( حدود  3مورد )

- مدير پروژه وكارشناس مطالعات خاكشناسي طرح بيابانزدائي درونه بردسكن

- ناظر پروژه هاي اجرائي (حدود  4  مورد )

-ناظر پروژه هاي خاكشناسي مديريت آبخيزداري  ( حدود  20 مورد )

- تهيه كننده ومجري پروژه طرح جامع ترويج منابع طبيعي وآبخيزداري  ( 1386 و1387 )

 

 
     
  
کمينه
شرح وظايف اداره آموزش، ترويج و مشاركت مردمي
   

شرح وظايف اداره آموزش،ترويج و مشاركت مردمي :

1ـ آموزش ضمن خدمت همكاران :

الف.نياز سنجي آموزش (طيق فرم پيوست شماره يك )

ب.برنامه ريزي جهت آموزش ضمن خدمت همكاران (نكته : باتوجه به فراواني عناوين آموزشي انتخاب شده توسط همكاران،دوره ها به دو صورت ملي واستاني برگزارمي گردد) .

ج.معرفي به دوره همكاران .

د.عقد قرار دادبامراكز آموزشي جهت برگزاري دوره هاي موردنياز .

ه.پيگيري آموزشهاي مهارتهاي هفت گانه ( ICDL ) .

و.پيگيري تعجيل در گروه همكاران ( باتوجه به آموزشهاي گذرانده شده ) .

ز.پيگيري ماموريتهاي آموزشي همكاران .

ح.آموزشهاي عمومي كوتاه مدت همچون سلامت اداري و .......

ت.برگزاري كارگاههاي آموزشي .

ي.تشكيل وتكميل پرونده آموزشي همكاران(طيق فرم پيوست شماره دو ) .

2- آموزشهاي عمومي :

الف.شناسايي مجريان طرحهاي وبهره برداران منابع طبيعي وآبخيزداري:  واقدام جهت تكميل فرم شناسنامه آموزشي مجريان وبهره برداران (طبق فرم پيوست شماره  3  )  وتشكيل بانك اطلاعات .

ب.آموزش ترويجي مجريان طرحها وبهره برداران : كه باهمكاري مديريت ترويج سازمان جهادكشاورزي ودر قالب دوره هاي آموزشي يك روزه ، دوروزه ، سه روزه ، كارگاههاي آموزشي ، بازديد هاي آموزشي و......  برگزار مي گردد .

ج.آموزش مهارتي مجريان طرحها وبهره برداران : كه در قالب آموزشهاي مهارتي پنج روزه ، هفت روزه وبعضاّ دوازده دوره برگزار مي گردد.كه دراين آموزشها بيشتر سعي براين است كه مهارت فني واجرايي مجري طرح وبهره بردار افزايش يافته وتوصيه مي شودكه متقاضيان تسهيلات بانكي جهت افزايش بهره وري خود دراين دوره ها شركت نمايند .

د.آموزش دهياران وشوراهاي اسلامي روستاها :به منظورآشنايي بيشترآنان بامباحث مرتبط بامنابع طبيعي وآبخيزداري

ه.تعامل باسازمان تبلغات ، حوزه هاي علميه و.... جهت آموزش روحانيون وطلاب معزز( قبل از اعزام آنان به روستاها ومراكز تبليغي ) كه با توجه به نفوذ كلام وتوانائيهاي گفتاري اين عزيزان يكي از بهترين راههاي اشاعه فرهنگ منابع طبيعي وآبخيزداري است .

و.آموزش به آموزشياران وسواد آموزان نهضت سوادآموزي : درراستاني تفاهمنامه منعقده .

ز.آموزش وترويج فرهنگ منابع طبيعي دربين مدارس واردوگاههاي دانش آموزي  : جهت مربيان ودانش آموزان در طول سال وبه مناسبتهاي مختلف ( هفته مشاغل ،هفته منابع طبيعي و..... ) ودر قالب سخنراني كارشناسان تخصصي اداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري .

3- ترويج :

حجم بالائي از فعاليتهاي بخش ترويج در قالب آموزش عمومي معرفي گرديد ( فعاليتهائي همچون آموزشهاي ترويجي يك روزه وچند روزه ،آموزش دهياران،  آموزشهاي فني وحرفه اي و.... ) .علاوه برموارد فوق الذكر ميتوان به عناوين زير نيز اشاره نمود :

الف.بستر سازي براي سازماندهي تشكيل تعاونيها واتحاديه هاي مختلف منابع طبيعي وآبخيزداري .

ب.بستر سازي براي تشكيل انجمن صنفي قانوني مرتعداران .

ج.شناسايي ، انتخاب ومعرفي نمونه هاي برترمنابع طبيعي وآبخيزداري .

د.برنامه ريزي جهت همياران طبيعت در قالب مروجين ومحافظين افتخاري منابع طبيعي ودرراستاي طرح ارسالي (طيق فرم پيوست شماره 4 ).

ه.درج مطالب وموضوعات مختلف منابع طبيعي وآبخيزداري در مجلات ونشريات هفتگي وماهنامه منتشره  آموزش وپرورش ونهضت سواد آموزي .

و.ترويج فرهنگ منابع طبيعي از طريق وسايل ارتباط جمعي صداوسيما ، مطبوعات وجرايد كثير الانتشار .

ز.توليد موادكمك آموزشي ( بروشور ، نشريه ،جزوه آموزشي ،اسلايد، CD و ..... ) براي مجريان طرحها،  بهره برداران وساير اقشار.

4- مشاركت مردمي :

الف.جلب مشاركت شوراهاي اسلامي روستاها ، نيروهاي مقاومت بسيج ، جوانان هلال احمر و .... در فرهنگ سازي واطفاء حريق .

ب.مستند سازي از فعاليتهاي مشاركتي موفق ونمونه هاي برتر منابع طبيعي وآبخيزداري.

ج.استفاده از اشخاص حقيقي وحقوقي سازمان نظام مهندسي كشاورزي ومنابع طبيعي به عنوان مهندسين ناظر مشاوره در تهيه ، اجراونظارت برطرحها ي مختلف منابع طبيعي وآبخيزداري در راستاي تفاهم نامه وبخشنامه شماره  328/200  مورخ  20/1/86  معاونت محترم توسعه منابع انساني وامور مجلس وزارت جهاد كشاورزي .

د.اجرائي وعملياتي نمودن تفاهم نامه هاي موجود همكاريهاي مشترك بين سازمان بادستگاههاي دولتي در قالب ستاد نهضت سبز

ه.مشاركت نيروهاي يسيج سازندگي در عمليات طرحهاي جنگلكاري ،آبخيزداري ، بيابانزدائي و .... باهماهنگي ترويج جهاد كشاورزي استان .

و.استفاده از سازمانهاي مردم نهاد طرفدار منابع طبيعي ومحيط زيست در ترويج فرهنگ منابع طبيعي .

 

 

 

 

 

 
     
  
کمينه
مجموعه فرمهاي درخواست از اداره آموزش، ترويج و مشاركت مردمي
     
     
  
..................................نظرسنجی
   

 


نظر شما درباره کیفیت مطالب پورتال چه می باشد؟
 

تایید فرم ممیزی 
 
     
.................................کاربران آنلاین
   
عضويت:
آخرين ها:fakhrgholami
امروز جديد:0
ديروز جديد:0
سرتاسر:472

كاربران فعال:
بازدیدکنندگان :46
اعضا:0
مجموع:46

در حال حاضر فعال:
بازدید دیروز: 107
بازدید امروز: 18
بازدید این ماه: 1795
بازدید کل: 314044