اداره ارزيابي و اطلاعات جغرافيايي
کمينه  
 |  ورود
سه شنبه 29 خرداد 1397
En
کمينه
اطلاعات مفيد
   
 
 
 
     
  
کمينه
معرفي رئيس اداره ارزيابي و اطلاعات جغرافيايي
   

نام : محمد

نام خانوادگي: آقابیگی                            

مدرك تحصيلي:فوق ليسانس

رشته تحصيلي : 

سمت :رئيس اداره

سوابق اجرايي :  

-

    سوابق علمي،پژوهشي وتحقيقاتي :

-

 

 

 
     
  
کمينه
شرح وظايف اداره ارزيابي و اطلاعات جغرافيايي
   

شرح وظايف اداره  ارزيابي واطلاعات جغرافيايي :

1- وظايف 

2 - عملکرد

1 – وظايف :

الف – هسته سيل

ب – هسته GIS وسنجش از دور

پ – هسته ارزيابي پروژه ها

ت – هسته زمين لغزش

هسته سيل

5-3-1- كارشناس سيل :

5-3-1-1- تهيه و جمع آوري اطلاعات مربوط به خسارات سيل استان و تهيه گزارش سيل به هنگام وقوع سيلاب .

5-3-1-2- انجام طرحهاي سيلخيزي حوزه ها در بخش هاي محوله .

5-3-1-3- نظارت بر طرحهاي سيلخيزي (مطالعه بخشي) حوزه ها

5-3-1-4- شركت در جلسات کارگروه سيل وطغيان رودخانه .

5-3-1-5- تحليل آمارسيل وبررسي روندتغييرات وميزان تعدادوخسارت سيل درايران وخراسان.

5-3-1-6- شناسايي وارزيابي مناطق آسيب پذيرازسيل دراستان خراسان

هستهGIS و سنجش از دور

5-3-2- كارشناس سنجش از دور:

5-3-2-1- جمع آوري و تكميل اطلاعات رقومي استان .

5-3-2-2- تهيه و تكميل و پردازش تصاوير ماهواره اي استان .

5-3-2-3- تهيه فتومپ استان با استفاده از تصاوير ماهواره اي و نقشه هاي توپوگرافي 1:50000 و 1:25000

5-3-2-4- تكميل بانك اطلاعات طرح اصلاح كاربري استان و نقشه هاي مربوطه

5-3-2-5- آموزش کاربردهاي سنجش ازدور,نرم افزارهاي GISوکاربردGPS   و.....به سايرکارکنان .

5-3-2-6- تهيه نقشه فرسايش استان و اصلاح نقشه هاي پايه آن

5-3-2-7- شركت در جلسات مربوط به مباحث GIS و  پاسخگويي مراجعين مختلف در زمينه GIS

    هسته ارزيابي پروژه ها

5-3-3- كارشناس ارزيابي :

5-3-3-1- سازماندهي اطلاعات مربوط به پروژه هاي اجرا شده به منظور تهيه بانك اطلاعات پروژه هاي آبخيزداري .

5-3-3-2- بررسي پروژه هاي اجرا شده آبخيزداري به منظور انتخاب پروژه ها جهت ارزيابي عمليات آبخيزداري

5-3-3-3- ارزيابي اقتصادي ,اجتماعي و فني طرح هاي آبخيزداري استان كه اجراي آنها به اتمام رسيده است .

5-3-3-4- نظارت بر طرح هاي ارزيابي كه به مهندسين مشاور واگذار شده است .

5-3-3-5- تهيه بانک اطلاعات ارزيابي وآبخيزداري درقالب يک Extantion درمحيط Arcview

5-3-3-7- برداشت اطلاعات اجرايي ازعرصه و وروداطلاعات به بانک اطلاعات ارزيابي

5-3-3-8- ارزيابي ميزان استحصال آب بوسيله سازه هاي آبخيزداري .

5-3-3-9- ارزيابي ميزان کنترل فرسايش بوسيله طرحهاي آبخيزداري.

5-3-3-10- ارزيابي ميزان کنترل رسوب بوسيله طرحهاي آبخيزداري

5-3-3-11- ارزيابي وتوجيه اقتصادي طرحهاي آبخيزداري به تفکيک انواع سازه ها وطرحهاي اجرايي

5-3-3-12- تخمين وارزيابي ميزان ارزش افزوده سرمايه گذاري دربخش آبخيزداري به تفکيک انواع عمليات اجرايي

     ت - هسته زمين لغزش

کارشناس زمين لغزش :

12-5-2-6-1- مسئول بخش زمين لغزش استان خراسان

12-5-2-6-2- نماينده سازمان جهاد كشاورزي در كميته بلاياي طبيعي (گروه زلزله و لغزش لايه هاي زمين واقع در سازمان مسكن و شهرسازي و پيگيري نامه هاي مربوطه و ايجاد هماهنگي هاي لازم و ارائه طرح هاي لازم در رابطه با حوادث ايجاد شده و شركت در جلسات مربوطه.

12-5-2-6-4-تهيه شرح خدمات طرحهاي مطالعه زمين لغزشها وشکافهاي ايجادشده درسطح استان وپيگيري اعتبارلازم ازستادحوادث غيرمترقبه استان

     عملکرد :

الف – گزارشات فني

ب – مقالات – ترجمه

پ – فعاليتهاي تخصصي و آموزشي

ت – تشکيل بانک اطلاعات ارزيابي حوزه ها

ث – ارزيابي حوزه هاي آبخيز

ج – لايه هاي اطلاعاتي تهيه شده

چ – نقشه هاي تهيه شده

ح - عضويت در کميته ها و کار گروه هاي تخصصي

خ – برگزاري كارگاه آموزشي

     ث -ارزيابي حوزه هاي آبخيز  (پايان يافته )

1 - حوزه بسكابادقائن :505 هكتار

2 - حوزه يادگار:14210 هكتار

3 - حوزه سرخ قلعه :10389 هكتار

4 - حوزه کليدر : 2872 هکتار

5 - حوزه گوش و بهره:4964 هکتار

6- تايباد (ارزنه – ارخود) : 8755 هكتار

7- فريمان (ناري) : 8000  هكتار

8- تربت جام (شاه نشين صالح آباد) : 2581 هكتار

9- سبزوار(مهر) : 5112 هكتار

10- كاشمر (مكي – خشرود) : 1422 هكتار

11 - حوزه كاخك گناباد:3720 هكتار

     ث 1 – ارزيابي حوزه هاي آبخيز  (در دست اقدام )

ا- ساق (تربت حيدريه) : 3000 هكتار

2- جمعاب (چناران) : 200 هكتار

3- كالچه (تايباد ): 3095 هكتار

4- قلعه نو (تربت حيدريه ) : 7127 هكتار

5- اره كمر(فريمان ) : 2975 هكتار

      مطالعات سيل

     1- ايجادبانك اطلاعات سيل (ورود 530 فرم از سيل هاي  سال 1330 تاکنون)

     مطالعات زمين لغزش

1- تهيه طرح مطالعاتي زمين لغزش درارتفاعات بينالود ورشته كوه هزارمسجد دراستان خراسان رضوي به تعداد18 شيت درمقياس 1:50.000و مساحت 10890 كيلومترمربع (سال 85) كه تاكنون بالغ بر 5000 فرم تكميل گرديده است.

2-تهيه وتكميل پرسشنامه هاي  مناطق لغزشي استان خراسان به تعداد 250 عدد درمقياس 1:20.000(سال 83)

     ح - عضويت درکارگروه هاي تخصصي

1- عضويت درکميته زلزله و لغزش لايه هاي زمين استان

2 - عضويت در کميته فناوري اطلاعات اداره كل

3 – مسئول هسته اقتصادي واجتماعي دركميته فني اداره كل

4 - عضويت در کميته ساماندهي و توسعه روستايي سازمان

5- عضويت درتيم نظارت مطالعات حوزه كشف رود (ناظر دانشگاه فردوسي مشهد )

6- عضويت درهسته خاك وزمين دركميته فني اداره كل

7- عضويت دركميته تخصصي ساختارنيروي انساني

8- عضويت دركميته نظام پيشنهادات اداره كل

9- نماينده اداره كل در اداره كل محيط زيست خراسان رضوي

    برگزاري كارگاه آموزشي

     - برگزاري كارگاه آموزشي (ديده باني ازفضا باتاكيدبرمنابع طبيعي (آبانماه 86

     - برگزاري كارگاه آموزشي (زمين لغزش وتهديدها) مرداد ماه 87

- برگزاري كارگاه آموزشي جهت دبيران سرگروه جغرافياآذرماه 87

 

 
     
  
..................................نظرسنجی
   

 


نظر شما درباره کیفیت مطالب پورتال چه می باشد؟
 

تایید فرم ممیزی 
 
     
.................................کاربران آنلاین
   
عضويت:
آخرين ها:fakhrgholami
امروز جديد:0
ديروز جديد:0
سرتاسر:472

كاربران فعال:
بازدیدکنندگان :17
اعضا:0
مجموع:17

در حال حاضر فعال:
بازدید دیروز: 107
بازدید امروز: 18
بازدید این ماه: 1795
بازدید کل: 314044