يگان حفاظت
کمينه  
 |  ورود
سه شنبه 29 خرداد 1397
En
کمينه
شرح وظايف يگان حفاظت
   

ماموريت و وظايف يگان حفاظت بر اساس دستورالعمل تشكيل يگان حفاظت سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري كشور ابلاغي از سوي ستاد كل نيروهاي مسلح :

الف ) ماموريت يگان طبق ماده 5 دستور العمل مذكور :

-    ماموريت يگان عبارت است از : حفاظت عرصه و اعيان منابع طبيعي و ذخاير جنگلي بر اساس سياستهاي كلي سازمان .

ب ) وظايف يگان طبق ماده 6 دستور العمل مذكور :

1-  حفاظت عرصه و اعيان منابع طبيعي از طريق اجراي مقررات موضوعه بر اساس طرحها و دستورالعملها ي ذيربط .

2-     اقدامات پيشگيرانه و اطلاع رساني به موقع به منظور حفظ و حراست از عرصه هاي منابع طبيعي .

3-  اتخاذ تدابير ، تمهيدات و اقدامات لازم به منظور جلوگيري و مقابله با جرايم مرتبط با و ظايف قانوني سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري كشور .

4-  بررسي و كنترل محموله هاي جنگلي و مرتعي و كشف محموله هاي قاچاق و غير مجاز در معابر ، جنگلها و محورهاي مواصلاتي با هماهنگي ناجا ( نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ) .

5-  جلوگيري از تردد و چراي غير قانوني دام در عرصه و اعيان منابع طبيعي كشور طبق ضوابط و دستورالعملهاي مربوطه .

6-     جلوگيري و برخورد قانوني با هرگونه بهره برداري غير مجاز از جنگلها ، مراتع و بيابانها طبق قوانين موضوعه .

7-  هماهنگي و همكار ي متقابل جهت جمع آوري اخبار و توليد اطلاعات مورد نياز كه به عهده واحد حراست سازمان مي باشد .

8-  مساعدت و همكار ي با عوامل ذيربط در اطفاي حريق منابع طبيعي و امور امدادي و مردم ياري به هنگام بروز سوانح و حوادث غير مترقبه در عرصه هاي منابع طبيعي .

9-  انجام وظايف قانوني در مقام ضابط خاص دادگستري در حوزه ماموريت و در حدود وظايف مطابق ماده ( 15 ) قانون آيين دادرسي كيفري ( مصوب 28/6/78) و مواد بعدي آن قانون .

10-تشكيل پرونده قضائي متخلفين ، قاچاقچيان و متجاوزين به عرصه و اعيان منابع طبيعي برابر قوانين موضوعه و ارجاع و اعزام به مراجع ذيربط .

11-مساعدت و همكاري با عوامل انتظامي محل ماموريت در كشف جرايم ( در محدوده استحفاظي )

12-بازرسي مستمر كارگاههاي چوب بري و كارخانجات صنايع چوب بر اساس تبصره ( 3 ) ماده (  54 ) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها  و مراتع .

13-گشت و مراقبت از عرصه و اعيان منابع طبيعي .

14-حفاظت از اماكن و واحدهاي تابعه يگان .

15-تهيه طرح توزيع تسليحات و تجهيزات انتظامي و مخابراتي برابر جدول مصوب سازماني و ارايه آن به مبادي ذيربط جهت سير مراحل تصويب .

 

 
     
  
کمينه
معرفي فرمانده يگان حفاظت
   

نام : امین                                                                       

نام خانوادگي : رمضانیان

مدرك تحصيلي :

رشته تحصيلي :

سمت : فرمانده يگان حفاظت استان خراسان رضوي

سوابق اجرائي :

-

سوابق علمي ، پژوهشي ، تحقيقاتي :

-

 
     
  
کمينه
تاريخچه استفاده از نيروي نظامي در حفاظت از عرصه هاي منابع طبيعي
   

تاريخچه استفاده از نيروي نظامي در حفاظت از عرصه هاي منابع طبيعي :

1- مستحفظ مسلح جنگل :

در سال 1303 در اداره جنگلباني از وزارت فلاحت تعدادي مستحفظ جنگل در شمال كشور بكار گرفته شد ولي اين تشكيلات در سال 1313 منحل شد .

2- پاسبان جنگل :

در سال 1314 در استان گيلان و به تبع آن استان مازندران تعدادي تحت عنوان(پاسبان جنگل ) جهت نظارت در امر قطع درختـان جنگلي استخـدام شدند كه به هيچ وجه اين نياز را تامين نمي كرد .

3- گارد جنگل اول :

با وزارت تيمسار اخوي و به دستور وي ، بنگاه جنگلها اقدام به جذب جنگلبان نظامي نمود . اين افراد دوره كاملي متشكل از دروس نظامي ، حقوق ، فنون جنگل و درخت شناسي  را به پايان رساندند و هسته اوليه گارد جنگل را تشكيل دادند و تحت نظارت مستقيم وزير كشاورزي وقت قرار داشتند ژاندارمري نيز به عنوان كمك به اين نيروها كه خود نظامي بودند ، پاسگاههاي خود را در كنار پاسگاههاي گارد جنگل بر قرار نمود . در سال 1339 به دليل مسائل نظامي و سياسي و نفوذ حزب توده در دستگاههاي نظامي ، گارد جنگل منحل شد و ماموريت خود را به ژاندارمري محول نمود .

4- گارد جنگل دوم :

در سال 1346 سازمان جنگلباني ايران ، به وزارت منابع طبيعي تبديل گرديد و بنا به ضرورت دو باره موضوع ( گارد جنگل ) مطرح و با تصويب ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداري ، گارد جنگل مجدداً تشكيل و اجراي آن به ژاندارمري محول گرديد .

در سال 1350 وزارت منابع طبيعي منحل و سازمان جنگلها و مراتع كشور مجدداً تحت مسئوليت وزارت كشاورزي به ادامه وظايف خود پرداخت .

در سال 1355 ژاندارمري نسبت به نيروهاي خود كه در گارد جنگل شاغل بودند . اعلام نياز نمود و بدين صورت ماموريت گارد جنگل دوم پايان يافت .

5- گارد جنگل سوم :

پس از انقلاب اسلامي ، سميناري با حضور شهيد باهنر ( نخست وزير وقت ) ، استانداران ، نمايندگان گيلان و مازندران در مجلس شوراي اسلامي ضرورت استفاده از تعدادي جوانان مومن و انقلابي بعنوان ( سپاه جنگل ) تشخيص و برقراري آن توصيه گرديد و در سال 1361 بر اساس سهميه بندي تعيين شده تعداد 312 نفر در استانهاي گيلان و مازندران و گلستان و حدود 400 نفر در ساير استانها از مامورين سپاه پاسداران گزينش و به همكاري پرسنل حفاظتي در سازمان در آمدند و شاخه معاونت حفاظت در سازمان تشكيل گرديد و يكي از برادران سپاهي به سمت معاونت منصوب شد . ولي در سال 1366 بعلت محدوديت هاي اعتباري معاونت حفاظت و سپاه جنگل ( گارد جنگل سوم ) منحل گرديد .

در سال 1371 پس از تحليل مسائل حفاظت منابع طبيعي ، هدايت فعاليتهاي حفاظت از منابع طبيعي به صورت يك ضرورت اساسي مطرح و در سال 1372 دفتر فني حفاظت و حمايت در حوزه ( معاونت امور اراضي ) تشكيل گرديد ، و برنامه هاي حفاظت از منابع طبيعي را بعهده گرفت و در سال 1377 به علت اهميت مسائل حفاظتي ( معاونت امور اراضي به معاونت حفاظت و امور اراضي ) تغيير نام داد .

6- يگان حفاظت سازمان :

در اجراي ماده 179 قانون برنامه سوم توسعه ، دستور العمل تشكيل يگان هاي حفاظت در دستگاههاي كشوري مصوب 5/4/1379 مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا و موافقت ستاد كل نيروهاي مسلح در بهمن سال 1382 با پيگيري و تلاش هاي مجدانه مسئولين و كارشناسان سازمان در دولت نهم جمهوري اسلامي ، يگان حفاظت سازمان با معرفي و انتصاب فرمانده آن ، ( سرهنگ پاسدار تقي ايرواني ) از تاريخ 24/12/84 آغاز بكار كرد .

مستندات تشكيلات يگان حفاظت :

1-  ماده 22 و تبصره آن مندرج در فصل چهارم از قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 30/5/1346 .

2-     ماده 179 قانون برنامه سوم توسعه تنفيدي در ماده 129 قانون برنامه چهارم توسعه . 

3-  دستور العمل تشكيل يگانهاي حفاظت در دستگاههاي كشوري مصوب 5/4/1379 مقام معظم رهبري و فرمانده كل قوا 0

4-     موافقت نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و وزارت كشور .

5-     بررسي و اعلام موافقت ستاد كل نيروهاي مسلح 27/11/82 .

6-  صدور دستور العمل تشكيل يگان حفاظت در سازمان جنگل ها مراتع و آبخيزداري كشور موضوع ابلاغيه ستاد كل نيروهاي مسلح 0

اهداف اجرايي :

1-     افزايش و تكميل اثر بخشي فعاليتهاي حفاظتي سازمان .

2-     افزايش آگاهي هاي عمومي جهت همكاري دستگاههاي دولتي و غير دولتي .

3-     اجرايي نمودن قوانين و مقررات حفاظتي .

4-     سرعت بخشيدن به اجراي احكام قضايي سنواتي بلا اقدام و صادره .

5-     كاهش پرونده هاي تخلف از طريق اجراي اقدامات بازدارنده و پيشگرانه .

6-     با لا بردن ضريب حفاظت از منابع طبيعي و انفال در كشور .

روش هاي تحقق اهداف :

1-     تكميل و بهبود ساختار حفاظت منابع طبيعي .

2-     ساماندهي نظام مند نمودن عناصر و اجراي يگان حفاظت .

3-     الهام گرفتن از تجربيات قبلي .

4-     تامين و تجهيز نيروي انساني مورد نياز .

5-     تهيه دستور العمل هاي اجرايي مورد نياز .

6-     شناسايي مناطق بحراني كشور .

7-     بكار گيري بخش هاي برون سازماني ( ناجا ، دستگاه قضايي ، دستگاه غير دولتي و ... ) .

8-     استفاده و بكارگيري از قوانين و مقررات و پتانسيلهاي موجود .

روش هاي تحقق ماموريت و وظايف محوله :

الف ) سازماندهي و ساماندهي نيروها :

1-     جذب نيروهاي جديد ( جوان گرايي ) .

2-     اصلاح ساختار نيروي انساني.

3-     ايجاد امنيت شغلي براي نيروهاي موجود .

ب ) آموزش نيروها :

1- عمومي .

2- تخصصي ( حقوقي ، جنگل ، مرتع و بيابان و ... )

ج ) تلبيس ، تسليح و ضابط نمودن نيروها .

د) تجهيز واحدهاي حفاظتي :

1- انفرادي

2- گروهي

ه ) اجراي عمليات ميداني

مشخصات يك نيروي حفاظتي :

1-     ضابط دادگستري

2-     مسلح به سلاح و تجهيزات انفرادي

3-     داشتن تخصص لازم

4-   ملبس به لباس فرم ( متحد الشكل )

اهداف آموزشي :

اجراي آموزشهاي عمومي – تخصصي انتظامي و منابع طبيعي جهت كاركنان يگان حفاظت سازمان جنگلها ، مراتع و آبخيزداري كشور به منظور ايجاد توانمنديهاي لازم براي انجام صحيح ماموريت ها و وظايف محوله .

چشم انداز  آينده :

1-     وجود يگان حفاظتي مقتدر ، مسلح ، ملبس ، مدرج ، كاردان و متخصص متشكل از پيكره سازمان .

2-     پيشگيري از هر گونه تخلف و تعرض به عرصه و اعيان منابع طبيعي كشور .

3-     ارتقاء فرهنگ و معارف عمومي و همسو نمودن آن با صيانت و حفاظت از منابع طبيعي كشور .

4-     تشكيل پرونده هاي تخلف از مواد مختلف در حداقل زمان ممكنه .

5-     پيگيري مستقيم در صدور آراي قضائي در محاكم در مدت زمان مطلوب .

6-     تعيين و تكليف و اخذ حكم نهائي پرونده هاي سنواتي منابع طبيعي در محاكم قضائي .

7-     وجود دادگاههاي ويژه در تمامي شهرستانهاي كشور و نقاط بحراني .

8-     ارائه قوانين و مقررات مطابق با نياز روز و رفع هر گونه خلاء در راستاي اجراي قوانين .

9-     توانائي تشخيص و برخورد با جرايم مشهود و پيگيري آن در راستاي اهداف حفاظت از منابع طبيعي .

10-وجود ساز و كار اجرائي ، ميداني و عملياتي با تجهيزات و فضاي كار مناسب .

11-بهره برداري از آخرين تكنولوژي روز براي پيشگيري از وقوع هر گونه جرم و انواع تخريب .

12-ايجاد سرزمين پاك ، سر سبز سر افراز و ايمن براي بهره مندي آحاد جامعه . 

 

 
     
  
..................................نظرسنجی
   

 


نظر شما درباره کیفیت مطالب پورتال چه می باشد؟
 

تایید فرم ممیزی 
 
     
.................................کاربران آنلاین
   
عضويت:
آخرين ها:fakhrgholami
امروز جديد:0
ديروز جديد:0
سرتاسر:472

كاربران فعال:
بازدیدکنندگان :46
اعضا:0
مجموع:46

در حال حاضر فعال:
بازدید دیروز: 107
بازدید امروز: 18
بازدید این ماه: 1795
بازدید کل: 314044